Activiteiten > Train-the-trainer: 'Een bouwshift aan kansen'

25-10-2022 - 17-11-2022

Train-the-trainer: 'Een bouwshift aan kansen'

inschrijven

Word zelf begeleider van een lokale workshop over de bouwshift.

Heb je interesse om een workshop over de bouwshift voor lokale groepen zelf te begeleiden? Via deze train-de trainer is dit mogelijk. Na de opleiding ontvang je het werkpakket en kan je zelf een groep begeleiden.

Vlaanderen kent een groot ruimtebeslag. Maar liefst 33 procent van de ruimte in Vlaanderen is momenteel in gebruik voor wonen, industrie, recreatie en infrastructuur1. En dit cijfer blijft stijgen met 5 hectare per dag2. Dit gaat ten koste van open ruimte, dat is ruimte voor landbouw en natuur.  De aantasting van de open ruimte blijft niet zonder gevolgen. Onze autoverplaatsingen en CO2 uitstoot door transport blijven stijgen, de aanleg en het onderhoud van infrastructuur wordt onbetaalbaar, en we zien een verlies aan biodiversiteit door de versnippering van natuur en een grote druk op de voedselproductie. Dit leidt niet enkel tot landschappelijke verschraling, maar het maakt ons ook kwetsbaarder voor overstromingen en droogte en het vergroot bovendien onze ecologische voetafdruk. Reden genoeg om het anders te doen. 

De huidige Vlaamse Regering pleit daarom voor een ‘bouwshift’ in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De uitwerking van de bouwshift dient in grote mate door de lokale overheden te gebeuren. Die lokale overheden staan dicht bij de burger, vaak via adviesraden en middenveldorganisaties.   

VRP wil via het interactief pakket ‘Een Bouwshift van kansen‘ die middenveldorganisaties en adviesraden bereiken om mee de bouwshift in het lokaal ruimtelijk beleid in te schrijven.  

We willen deze doelgroepen bewust maken van de voordelen en kansen die de bouwshift met zich mee brengt op vlak van leefkwaliteit, voorzieningen, mobiliteit, groene ruimte en meer.  

Vanuit die bewustmaking willen we hen aanzetten om de bouwshift mee uit te dragen en mee input te geven voor het lokaal ruimtelijk beleid, dat kan bijvoorbeeld via een memorandum of input voor het lokaal ruimtelijk beleidsplan.   

Het pakket bouwt verder op de twee studies die VRP samen met partners (o.a. VITO en Tractebel) heeft gevoerd onder de titel ‘De maatschappelijke kost van Urban Sprawl’ (2020 en 2021) en werd uitgewerkt samen met Endeavour en Departement Omgeving.  

Het pakket heeft verschillende doelstellingen: 

  • inzicht verhogen in het begrip ‘urban sprawl’ en de situatie in Vlaanderen 
  • inzicht verhogen in de effecten van urban sprawl en de noodzaak voor een bouwshift.  
  • inzicht verhogen in de kansen en voordelen van  de bouwshift  
  • kennis opdoen van voorbeelden die toegepast kunnen worden in de eigen  gemeente.  
  • lokale verenigingen aanzetten om samen met hun achterban mogelijke  oplossingen en ruimtelijke strategieën naar voor te schuiven, afgestemd op de lokale context   

Dit pakket wordt gelanceerd in het voorjaar van 2023 en kan worden aangevraagd door lokale verenigingen en gecoro’s. Omdat het pakket bij voorkeur onder begeleiding wordt aangeboden, voorziet de VRP eerst een train-the-trainer opleiding, zodat lesgevers uit de eigen poule en lokale actoren kunnen worden gevormd om het pakket te begeleiden. Tijdens de train-the-traineropleiding worden de verschillende onderdelen van het werkpakket stapsgewijs overlopen en de belangrijkste aandachtspunten aangestipt. 

De train-the-traineropleiding is dus gericht aan lesgevers, procesbegeleiders of personen met ervaring of interesse in het begeleiden van lokale groepen in denkoefeningen rond ruimtelijke transitie. Wie de train-the-trainersessie heeft gevolgd, kan door VRP worden gevraagd om het werkpakket te begeleiden bij een lokale groep in een latere fase (vanaf voorjaar 2023).  

Praktisch 

De train-the-trainer opleiding wordt tweemaal georganiseerd. Één op 25 oktober 2022 en één op 17 november 2022, telkens ’s avonds. Het is voldoende om één van de twee sessies te volgen.  

  • Gratis voor VRP sprekers en Departement Omgeving
  • €65 voor externen (inclusief handboek workshop)

25 oktober 2022 | 19.00u – 21.30u | Dunden, Lange gasthuisstraat, 29/31, Antwerpen.

17 november 2022 | 19.00u – 21.30u | Dunden, Lange gasthuisstraat, 29/31, Antwerpen.

Voor beide data worden er broodjes voorzien.

inschrijven

inschrijven:

formulier wordt geladen...