Activiteiten > VRP Voorjaarscongres > VRP Voorjaarscongres – de 15-minutenstad in Vlaanderen?

20-05-2021 - 03-06-2021

VRP Voorjaarscongres – de 15-minutenstad in Vlaanderen?

In een vierdaags digitaal voorjaarscongres buigen we ons over het vraagstuk ‘Wat kan het concept van de 15-minutenstad betekenen voor Vlaanderen?’. Internationaal kwamen 15-minutenbuurten naar voor als aantrekkelijke insteek na de coronacrisis en lockdown. Ook in de VRP-synthesenota PostCoronaTalks kreeg dit concept dan ook een prominente plek. Tijdens het voorjaarcongres gaan we kritisch in op de kansen en uitdagingen bij de toepassing van dit concept in Vlaanderen. Kunnen we een concept op maat van grootsteden als Parijs, Melbourne, Barcelona, … ook in onze regio toepassen?

Nabijheid, ruimtelijke kwaliteit en inclusiviteit

Tijdens de lockdown hebben we noodgedwongen onze buurt en de lokale economie (her)ontdekt. We ontdekten ook hoe essentieel sociale contacten en bepaalde beroepen (zorgverlener, winkelier, …) of functies (bakker, school, sportclub, …) zijn. Hij deed ons ook beseffen dat de toegang tot essentiële zaken niet voor alle buurten en maatschappelijke groepen gelijk is en we werden ons (terug) bewust van de nood aan en nabijheid van groen en natuur. De diverse vormen van lockdown deden ons ook stilstaan bij onze mobiliteit: wat zijn essentiële verplaatsingen? Hoeveel basisvoorzieningen heb ik op wandelafstand? Wat is de betekenis van openbaar vervoer voor kwetsbare groepen en de ongelijke verdeling tussen verkeersruimte en verblijfsruimte? Kortom, nabijheid, ruimtelijke kwaliteit en inclusiviteit kwamen  centraal te staan.

De 15-minutenstad – hoe toepassen op Vlaanderen?

Die aandacht voor nabijheid van voorzieningen en kwaliteit van publieke ruimte kunnen we best ook postcorona meenemen, schreven we in de VRP-synthesetekst PostCoronaTalks. We schoven dan ook de 15-minutenstad naar voor als aantrekkelijk concept. Om tot gezonde, duurzame en inclusieve leefomgevingen te komen, hebben we immers nood aan ambitieuze concepten.

Het vraagstuk dat we op het voorjaarcongres willen beantwoorden is hoe we dit ambitieuze idee kunnen omzetten in beleidskeuzes, processen en projecten. Hoe realiseren we het idee van 15-minutenstad in onze regio met versnipperde bebouwing en veeleer lage densiteit? Hoe kan dit concept toegepast worden in stedelijk beleid of kernversterkend beleid? Hoe houden we rekening met diverse leefstijlen en gaan we om met socio-economische processen en verschillen in diverse ruimtelijke contexten?  Welke rol kunnen data en digitale technologie spelen in het realiseren van meer nabije, inclusieve en gezonde leefomgevingen?

Vierdaags digitaal congres

Tijdens het voorjaarscongres brengen we de mogelijkheden en beperkingen van het concept van 15- minutenstad voor Vlaanderen in beeld. Vanuit een kritische benadering van dit concept gaan we in op de tools die steden en gemeenten kunnen inzetten in het realiseren van een 15-minutenbeleid.  Zowel analytische beschouwingen als concrete cases komen aan bod.

Noteer alvast deze data in uw agenda: 20/05; 27/05; 28/05 en 03/06, telkens in de voormiddag. Meer info over het programma en inschrijving volgt.

VRP Voorjaarscongres 2021 in samenwerking met: