Activiteiten > VRP voorjaarscongres Zorg

09-06-2020 (09.30-17.00 uur)

VRP voorjaarscongres Zorg

Save the date!

In 2012 onderzocht het Team Vlaams Bouwmeester via een aantal proefprojecten hoe onzichtbare zorg ook een sociaal-ruimtelijke opgave kan zijn. In de recente Atelierreeks Take Care! werd deze vraag verder uitgespit. Als vervolg op die reeks wil het VRP-voorjaarscongres de sociaal-ruimtelijke opgave kaderen binnen de twee grote strekkingen in de zorg: de vermaatschappelijking van de zorg en de evolutie naar een persoonsgebonden financiering. Beide evoluties leggen de nadruk op zelfstandigheid en participatie van de zorgvrager. Ze vergen een doorgedreven samenspel tussen formele en informele zorg. Tussen cure, care en support.

Vanuit ruimtelijk en sociaal oogpunt brengen de evoluties en beleidskeuzes in de zorgsector een aantal vraagstukken met zich mee. We zien aan de ene kant schaalvergroting en de daarbij horende vervoerskwesties (centralisering) maar ook een toenemend belang van levenslang wonen, thuis- en mantelzorg (hyperdecentralisering). Tegelijk ontstaan nieuwe, kleinschalige en flexibele verblijfmodellen die meer aansluiten bij de ‘levensbrede’ noden van de zorgbehoevende bewoner. Het bedenken van oplossingen voor deze vraagstukken is een gezamenlijke opdracht voor de zorgsector, gemeentebesturen, ruimtelijk planners, (landschaps)ontwerpers, architecten en projectontwikkelaars.

Het VRP-voorjaarscongres wil deze groepen samenbrengen om te reflecteren over goede praktijken, zodat ze samen kwaliteitsvolle ruimtelijke antwoorden kunnen bieden op lokale zorgnoden en ze verknopen met bredere maatschappelijk-ruimtelijke vraagstukken. Noteer alvast 9 juni in uw agenda!