Activiteiten > Werelddag van de Stedenbouw > Werelddag van de Stedenbouw

19-11-2020

Werelddag van de Stedenbouw

Planning zonder plannen

19 november | CC Ter Vesten | Beveren-Waas (foto)

De Werelddag van de Stedenbouw gaat in op het instrumentarium voor het lokale ruimtelijke beleid. We gaan met lokale mandatarissen en omgevingsambtenaren in dialoog over hoe we met bestemmingsplannen kunnen omgaan. Hebben we ze nog nodig? Of kunnen we beter inzetten op andere instrumenten? Hoever kunnen we daarin gaan? Kan planning zonder (bestemmings)plannen? En hoe kan een gemeente zich beter wapenen tegen de decretale afwijkings- en uitzonderingscultuur?

Bestemmingsplannen vormen tot op vandaag een belangrijke hoeksteen van het ruimtelijke beleid, maar het zijn veeleer ‘passieve’ instrumenten. Ze vormen louter een juridisch kader waarbinnen ontwikkelingen tot stand kunnen komen. In een snel evoluerende maatschappij groeit de behoefte aan actiegerichte instrumenten.

In Vlaanderen is doorheen de jaren dan ook al een arsenaal aan realisatiegerichte instrumenten tot stand gekomen die worden toegepast in tal van gebiedsgerichte strategische projecten, landinrichtingsprojecten en stadsvernieuwingsprojecten. In deze instrumentenkoffer zijn naast ruimtelijke ook heel wat fiscale en financiële instrumenten toegevoegd.

We maken hiermee een overgang van een bestemmings- en toelatingsplanologie naar een meer actieve en flexibele onderhandelingsplanolgie. Met de transitie van structuurplanning naar beleidsplanning komt bovendien een grote verantwoordelijkheid te liggen bij de lokale besturen. De realisatie van de bouwshift zal dus in belangrijke mate afhangen van de ruimtelijke bestuurskracht van onze steden en gemeenten. Vele gemeenten zien dit graag gebeuren en ze zijn al ambitieus aan de slag met het nieuwe instrumentarium. Andere wachten af….

Tijdens de Werelddag van de Stedenbouw willen we samen met u de (plannings)instrumenten verkennen die lokale besturen kunnen helpen bij de realisatie van de bouwshift.  Bent u nog mee welke ruimtelijke, fiscale, financiële, … instrumenten ter beschikking staan? Welke slimme combinatie van instrumenten is het meest kansrijk voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling?