Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Inspiratieboek Attractieve Mobipunten

Download het e-boek!

Klimaat en gezondheid zijn cruciale aspecten in elk mobiliteitsbeleid. Zonder sturend ruimtelijk beleid zal een duurzaam mobiliteitsbeleid niet lukken. De voorbije decennia kenden we een enorme ver­snippering en verspreiding van ons ruimtegebruik. Die urban sprawl maakte ons erg auto-afhankelijk met enorme maatschappelijke kosten tot gevolg: dure rioleringsnetwerken, extra kosten voor wegenonder­houd, files, milieukosten, vervoersarmoede …. Dit is niet vol te houden. Het antwoord is kiezen voor kernversterking en selectieve verdichting rondom multimodale knooppunten.

Dat het in Vlaanderen anders kan, gaf de VRP in 2016 aan in haar ‘Manifest Mobiliteit 2.0 – Pleidooi voor een betere (stad)regionale samenhang tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling’. De kern van dit pleidooi wordt nu ook opgepikt door het Vlaams beleid. Het Inspiratieboek Attractieve Mobipunten zet een volgende stap. Aan de hand van concrete cases wordt aangegeven hoe we samen kunnen werken aan een Vlaamse versie van Transit Oriented Development.
Download het e-boek Attractieve Mobipunten

Het ‘Concept Mobipunten’ wordt door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) ingezet om bijzondere aandacht te vesti­gen op het belang van de kwaliteit van knooppunten. Om comfortabele op- en afstapmogelijkheden en een naadloze overstap te kunnen bieden, moeten mobipunten voldoen aan bepaalde kwaliteitsvereis­ten, die zijn verschillend zowel naargelang hun positie in het mobiliteitsnetwerk, als vanuit hun ruimtelijke context. Bovendien moeten de potenties van de mobipunten zelf en de ruimtelijke potenties van hun om­geving, steeds bekeken worden vanuit hun onderlinge samenhang.  Voorliggend Inspiratieboek hecht daarom veel belang aan de ruimtelijke component van mobipunten. De kwaliteit – meer nog dan de kwantiteit – van de ruimtelijke ontwikkelingen en van de inrichting rondom diverse types van OV-knooppunten, verdient alle aandacht. Wat ons betreft is het een belangrijke opgave en een uitgelezen kans voor de vervoerregio’s – vervoersactoren én de gemeenten samen! – om de knoop­punten op de juiste plaats te leggen binnen de wisselwerking van de verschillende netwerken en bij de inrichting van knopen ook echt plaats te maken.

Het ‘Inspiratieboek Attractieve Mobipunten’ kwam tot stand met steun van het kabinet van Minister Weyts en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en door het samenbrengen – verknopen – van kennis bij verschillende expertisecentra en studiebureaus in Vlaanderen en Nederland. We hopen dat de principes en inzichten die we aanreiken inspirerend werken en snel in praktijk worden gebracht in elk van de 15 vervoerregio’s: in de regionale mobiliteitsplannen, maar vooral ook in vernieuwende projecten op het terrein. Veel succes!

Download het Inspiratieboek Attractieve Mobipunten

Het Inspiratieboek kwam tot stand in samenwerking met

   

in opdracht van

 

Deze pagina werd aangemaakt op 28 maart 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.