Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Subsidies voor pilootgemeenten (BRV)

De Strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zet nieuwe krachtlijnen uit voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen. Gemeenten die het ruimtelijk veranderingstraject mee in gang willen zetten, kunnen genieten van een subsidie- en samenwerkingstraject. Het Departement Omgeving zal ingediende projecten selecteren op basis van de ‘pilootwaarde’ en de bijdrage aan het ruimtelijk veranderingstraject dat de strategische visie vooropstelt.

Het subsidietraject loopt achttien maanden. Er wordt een maximaal bedrag bepaald, waarbij de aanvrager moet aangeven welk bedrag hij nodig heeft en welke producten ermee geleverd worden binnen de subsidieperiode. In een projectvoorstel kunnen verschillende acties gecombineerd worden.

Er zijn zes acties waarrond (groepen van) gemeenten een projectvoorstel kunnen indienen:

  • Opmaak van een (inter)gemeentelijk beleidsplan
  • Oprichting van een intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
  • Beleidsmatig gekaderde toepassing van de maatregelen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ter bevordering van het ruimtelijk rendement
  • Ontwikkeling van een slim parkeerbeleid in functie van ruimtelijk rendement
  • Structurele implementatie van de tien ruimtelijke kernkwaliteiten zoals opgenomen in de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in de lokale praktijk, met inbegrip van de vergunningspraktijk
  • Opmaak van een convenant volgens het Instrumentendecreet (subsidie aanvragen pas mogelijk na inwerkingtreding van het instrumentendecreet)

Meer info: https://omgevingvlaanderen.be/subsidie-gemeenten-BRV

 

Deze pagina werd aangemaakt op 09 januari 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.