VRP-Beleidsadviezen

11 februari 2021 | VRP-advies woonreservegebieden

De Vlaamse meerderheidspartijen bereikten op 09/12/2020 een akkoord over de bijsturingen aan het “instrumentendecreet” en een voorstel van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wat betreft de woonreservegebieden. De VRP gaf reeds op 18 december 2020 een spontaan advies uit over het bereikte akkoord door de meerderheidspartijen. Voorliggend advies focust nu enkel op het voorstel van decreet inzake woonreservegebieden. We hernemen onze voornaamste bekommernissen uit het vorig advies, maar gaan op een aantal aspecten dieper in en leggen ook enkele nieuwe accenten. Lees meer.

18 december 2020 | VRP-advies Instrumentendecreet

De Vlaamse Regering bereikte een akkoord rond het Instrumentendecreet en de bescherming van 12.000 ha woonreservegebied. Met wat ons nu reeds bekend is, kunnen we stellen dat het compromis van de Vlaamse Regering over planschade ons geen stap dichter bij de noodzakelijke bouwshift brengt. De nieuwe planschaderegeling maakt het voor lokale besturen onbetaalbaar om de onbebouwde ruimte te vrijwaren van nieuwe ontwikkelingen. Op 18 december bezorgde de VRP dit advies aan minister Demir en de commissieleden in het Vlaams parlement. Lees meer

8 juni 2020 | VRP pleit voor ruimtelijke expertise in relance

De VRP roept politici en relancecomités op om ook ruimtelijke expertise mee te nemen in de relanceplannen. De lockdown heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat er te weinig publieke ruimte en groen is waar burgers veilig kunnen wandelen of fietsen. Lees meer

18 februari 2020 | VRP-advies planschade en convenantcontract

Op 20 december 2019 keurde de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet betreffende het realisatiegerichte instrumentarium goed. De VRP heeft een aantal fundamentele bedenkingen bij de regeling van planschade en het nieuwe instrument van het convenant-contract. Op 18 februari 2020 licht Hans Tindemans (VRP) dit advies toe in de commissiebijeenkomst in het Vlaams Parlement.
Lees meer

25 april 2018 | VRP-advies over het ontwerp van het Instrumentendecreet.

Op 23 maart 2018 bezorgde de VRP een briefadvies aan de Vlaamse Regering met als focus de onrechtvaardigheid van het voorstel voor de nieuwe regeling van planschade. Eerder gaf de VRP ook al binnen de schoot van de SARO enkele bekommernissen over het Instrumentendecreet mee. In dit advies gaan we niet zozeer opnieuw in op de planschaderegeling, maar kijken we vooral naar andere aspecten van het Instrumentendecreet – en bij uitbreiding de realisatie van de zogenaamde ‘betonstop’ in het kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Lees meer

23 maart 2018 | Briefadvies over het voorstel voor de nieuwe regeling van planschade.

De VRP vindt dat het voorstel van planschaderegeling keuzes bevat die onrechtvaardig en maatschappelijk moeilijk te verantwoorden zijn. Gezien rechtvaardigheid en billijkheid net naar voor worden geschoven als basisprincipes van het Instrumentendecreet dringt de VRP er in dit briefadvies op aan om het voorstel van decreet bij te sturen. Het grootste knelpunt is bovendien dat de voorgestelde regeling de in het Witboek BRV vooropgestelde principes in het kader van de ‘betonstop’ maatschappelijk onbetaalbaar maakt. Lees meer

Maart 2018 | VRP-advies Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Ondanks correcte doelstellingen en concrete principes, ontwikkeld in het kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), vrezen experten in het vakgebied stedenbouw en ruimtelijke planning dat het huidige Vlaamse beleid en de voorstellen van dit BRV niet volstaan om de noodzakelijke substantiële en procedurele vooruitgang te bieden ten opzichte van de structuurplanning en het RSV. Het vernieuwde ruimtelijk beleid dient onmiddellijk antwoorden te bieden op en oplossingsrichtingen aan te reiken voor tal van maatschappelijke uitdagingen. Het voorliggende Witboek en de huidige soepele vergunningenpraktijk bieden daartoe onvoldoende concepten, denksporen en strategieën. Lees meer

16 oktober 2017 | VRP-advies beleidskaders Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Op 12 september 2017 ontving de VRP een informele vraag om advies over de ingekorte versies van de Beleidskaders voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het VRP-bestuur apprecieert ten zeerste dat minister Schauvliege de VRP als vakvereniging de kans geeft om gedurende het traject diverse malen input te geven. De VRP heeft ervoor geopteerd om een advies op hoofdlijnen te formuleren. Lees meer

lees meer

VRP-Manifest Mobiliteit

VRP-Visietekst Open Ruimte

VRP-Visietekst Ruimte & Energie

Ruimte & planning in Vlaanderen