nieuws
VRP-visieteksten

Beleidsadviezen

VRP-visieteksten
Sep
2022

25 november | GEZAMENLIJK STANDPUNT – Sluipmoord op open ruimte gaat gewoon door

Op 30 november ligt in het Vlaams parlement het instrumentendecreet en decreet woonreservegebieden opnieuw ter goedkeuring voor. Ander half jaar geleden waren beide decreten de aanleiding voor Boerenbond, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Netwerk Architecten Vlaanderen en Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning om aan de alarmbel te trekken. Dit heeft toen geleid tot de oprichting van de Taskforce Bouwshift. Toch voelen we ons opnieuw verplicht gezamenlijk te reageren omdat de Vlaamse regering niet op koers zit om de bouwshift te realiseren.

Lees het gehele standpunt hier.

Decreet woonreservegebieden en instrumentendecreet – eerste reactie VRP

De VRP zit met een dubbel gevoel na de goedkeuring van de decreten betreffende het instrumentarium en de wijziging van de Vlaamse CODEX voor woonreservegebieden.

Enerzijds vinden we het erg goed dat de PRIAK-regeling wordt geschrapt en dat er een stolp komt op de woonreservegebieden. Het gaat misschien niet om gronden onder de hoogste ruimtebeslagdruk, maar het vormt toch ongeveer eenderde van de totale naturalisatie-opgave van de bouwshiftopgave (30.000ha). Als gemeenten bepaalde goed gelegen gronden (in hun kernen) onder deze stolp toch nog wil laten ontwikkelen kan dit door een vrijgavebesluit van de gemeenteraad. Gelukkig vereist dit een goede verantwoording en openbaar onderzoek, maar we zien – net als de VVSG – niet de meerwaarde in van deze nieuwe figuur t.o.v. de bestaande RUP-procedure.

Anderzijds zijn we erg ontgoocheld dat er in het instrumentendecreet nagenoeg niets is opgenomen van wat de Taskforce Bouwshift voorstelde. In de commissie werd door de meerderheidspartijen aangegeven dat de planschade met de nieuwe methode van venale waarde duurder zal uitkomen voor de plannende overheid. Volgens de VRP zet dit de verdere realisatie van noodzakelijke herbestemmingen van harde naar zachte bestemmingen in functie van klimaat, water, natuur, duurzame landbouw, … op de helling. Private belangen wonnen dinsdag van het algemeen belang. De sluipmoord op de open ruimte gaat gewoon door.

Lees hier de gehele reactie.

VRP Nota: Instrumentendecreet en woonreservegebieden

De VRP vernam dat de ontwerpen van decreet inzake uitvoeringsgericht instrumentarium (Instrumentendecreet) en woonreservegebieden opnieuw in de commissie van het Vlaams Parlement zijn ingediend voor bespreking en goedkeuring. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het Krokusakkoord. We hopen dat er na goedkeuring van deze dossiers nog beleidsinitiatieven komen in functie van het realiseren van de bouwshift.

Beide voorliggende decreten zijn erg belangrijk voor de ruimtelijke planning in Vlaanderen de komende jaren en decennia. Vooraleer het tot een definitieve goedkeuring komt, willen we daarom vanuit de VRP, als vakvereniging nog enkele aandachtspunten en bedenkingen meegeven.

Lees hier de gehele nota.

29 september | Herdenking van het systeem vrijstelling – melding – vergunning

Op 5 juli 2022 ontving de VRP de vraag van het Departement Omgeving om feedback te geven op de uitgangspunten van de discussienota omtrent de herdenking van het drieluik “vrijstellingen-aanmeldingen-vergunningen” in het kader van ruimtelijke ordeningsregelgeving. Die conceptnota komt er nadat de Vlaamse Regering op 11 februari 2022 akte heeft genomen van de conceptnota Omgevingsvergunning. Eén van de topics die in dit kader verder uitgewerkt wordt is het systeem van vrijstelling-melding-vergunning.

Lees het VRP-advies.

9 april 2022 | Opiniestuk in Het Belang van Limburg: ‘Vluchtelingenopvang heeft nood aan ruimtelijke visie’

Samen met onderzoekers uit KU Leuven, UGent, UAntwerpen, Endeavour, Mondiale Werken en ORBIT vzw schreef VRP een advies aan overheden om vluchtelingenopvang en -huisvesting structureel en vanuit een degelijke ruimtelijke visie te organiseren. Het opiniestuk verscheen in verkorte versie in Het Belang van Limburg.

25 februari 2022 | VRP-reactie op het Krokusakkoord

Op woensdag 23 februari 2022 bereikten de Vlaamse regeringspartijen een Krokusakkoord. Naast het stikstofdossier bevat het ook een conceptnota voor de bouwshift. Het Krokusakkoord werd de afgelopen dagen druk besproken in de media. Hieronder de eerste reactie van de VRP op dit belangrijke akkoord.

We zijn tevreden dat we actief mochten meedenken in de Taskforce Bouwshift, opgericht door minister Demir, en zo mee een roadmap konden uittekenen voor het realiseren van de bouwshift. We zijn blij dat de Vlaamse regering aan de slag is gegaan met het werk van de Taskforce en een finaal akkoord heeft gevonden. Nu kunnen we in Vlaanderen eindelijk richting uitvoering gaan.

Lees meer: https://www.vrp.be/nieuws/2022/02/25/vrp-reactie-krokusakkoord/

10 december 2021 | Afronding Oprichting Taskforce Bouwshift

Op 1 juni 2021 ging de Taskforce Bouwshift van start, die op vraag van minister Zuhal Demir een strategie en roadmap uitwerkte met maatregelen voor een haalbare en betaalbare bouwshift. Op 30 november overhandigde de Taskforce zijn eindrapport aan de minister. Het bevat een voorstel tot uitvoering van de bouwshift tot 2040 aan de hand van een strategie, een actieprogramma, een juridische analyse en een budgettaire doorrekening van een aantal opties. Voor het eerst werd de bouwshift in detail uitgewerkt voor de 2 sporen die moeten bewandeld worden: enerzijds de vrijwaring van de open ruimte en anderzijds de versterking van de kernen. De VRP hoopt dat het beleidsadvies een vruchtbare bodem zal zijn om snel tot politieke beslissingen over de bouwshift te komen. Minister Demir gaf alvast aan erg tevreden te zijn met het werk van de Taskforce.

U kunt hier het eindrapport lezen

1 juni 2021 | Oprichting Taskforce Bouwshift

Op 1 juni is een Taskforce Bouwshift van start gegaan. Minister Demir heeft tot de oprichting ervan beslist na het opiniestuk van 29 maart 2021 waarin de VRP in coalitie met de Boerenbond, BBL, Natuurpunt en NAV gezamenlijk opriepen om de planschaderegeling in het instrumentendecreet en de aanpak van de bouwshift grondig te herbekijken.

De Taskforce Bouwshift krijgt als opdracht een strategie en roadmap uit te werken met concrete en doortastende maatregelen in functie van een haalbare en betaalbare bouwshift. Die maatregelen omvatten adequate instrumenten en rechtszekere regelgeving om het overtollige en slecht gelegen juridisch aanbod af te bouwen. Ook moeten ze bijkomend ruimtebeslag in openruimte bestemmingen verminderen en verdichting op goed gelegen locaties realiseren. De koppeling met andere beleidsdoelstellingen inzake betaalbaar wonen rekening houdende met woonbehoefte, klimaat, blue deal, biodiversiteit, landbouw, economische vitaliteit, extra bos, … moet daarbij opgenomen worden. Vertrekpunt bij deze opgave is het verzamelen van correcte, verfijnde en geactualiseerde cijfergegevens.

Vier experts zijn aangeduid als penhouders en krijgen de taak de Taskforce te gaan leiden: Mieke Paelinck, Peter Lacoere, Jan Boeckaert en Hans Tindemans (namens VRP). Verder bestaat de Taksforce uit een vijftiental experts uit ruimtelijke planning, de bouwsector, vastgoed, juridische hoek en administratie. Voor de VRP zijn hierin Marjolijn Claeys en Steven Hoornaert aangeduid. Naast de Taskforce met experten komt er nog een klankbordgroep met een tiental stakeholders en maatschappelijke actoren.

De opdracht loopt tot 30 november 2021. Dan verwacht de minister een voorstel van roadmap, actieplan en billijke schaderegeling.

29 maart 2021 | Opiniestuk in De Standaard: ‘Blijven de betonmolens draaien?’

In een opiniestuk van 29 maart 2021 dat verscheen in De Standaard riep de VRP in coalitie met de Boerenbond, BBL, Natuurpunt en NAV gezamenlijk op om de planschaderegeling in het instrumentendecreet en de aanpak van de bouwshift grondig te herbekijken. Dit leidde tot de oprichting van de Taskforce Bouwshift, waarin ook VRP vertegenwoordigd is.

11 februari 2021 | VRP-advies woonreservegebieden

De Vlaamse meerderheidspartijen bereikten op 09/12/2020 een akkoord over de bijsturingen aan het “instrumentendecreet” en een voorstel van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wat betreft de woonreservegebieden. De VRP gaf reeds op 18 december 2020 een spontaan advies uit over het bereikte akkoord door de meerderheidspartijen. Voorliggend advies focust nu enkel op het voorstel van decreet inzake woonreservegebieden. We hernemen onze voornaamste bekommernissen uit het vorig advies, maar gaan op een aantal aspecten dieper in en leggen ook enkele nieuwe accenten. Lees meer.

18 december 2020 | VRP-advies Instrumentendecreet

De Vlaamse Regering bereikte een akkoord rond het Instrumentendecreet en de bescherming van 12.000 ha woonreservegebied. Met wat ons nu reeds bekend is, kunnen we stellen dat het compromis van de Vlaamse Regering over planschade ons geen stap dichter bij de noodzakelijke bouwshift brengt. De nieuwe planschaderegeling maakt het voor lokale besturen onbetaalbaar om de onbebouwde ruimte te vrijwaren van nieuwe ontwikkelingen. Op 18 december bezorgde de VRP dit advies aan minister Demir en de commissieleden in het Vlaams parlement. Lees meer

8 juni 2020 | VRP pleit voor ruimtelijke expertise in relance

De VRP roept politici en relancecomités op om ook ruimtelijke expertise mee te nemen in de relanceplannen. De lockdown heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat er te weinig publieke ruimte en groen is waar burgers veilig kunnen wandelen of fietsen. Lees meer

18 februari 2020 | VRP-advies planschade en convenantcontract

Op 20 december 2019 keurde de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet betreffende het realisatiegerichte instrumentarium goed. De VRP heeft een aantal fundamentele bedenkingen bij de regeling van planschade en het nieuwe instrument van het convenant-contract. Op 18 februari 2020 licht Hans Tindemans (VRP) dit advies toe in de commissiebijeenkomst in het Vlaams Parlement.
Lees meer

25 april 2018 | VRP-advies over het ontwerp van het Instrumentendecreet.

Op 23 maart 2018 bezorgde de VRP een briefadvies aan de Vlaamse Regering met als focus de onrechtvaardigheid van het voorstel voor de nieuwe regeling van planschade. Eerder gaf de VRP ook al binnen de schoot van de SARO enkele bekommernissen over het Instrumentendecreet mee. In dit advies gaan we niet zozeer opnieuw in op de planschaderegeling, maar kijken we vooral naar andere aspecten van het Instrumentendecreet – en bij uitbreiding de realisatie van de zogenaamde ‘betonstop’ in het kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Lees meer

23 maart 2018 | Briefadvies over het voorstel voor de nieuwe regeling van planschade.

De VRP vindt dat het voorstel van planschaderegeling keuzes bevat die onrechtvaardig en maatschappelijk moeilijk te verantwoorden zijn. Gezien rechtvaardigheid en billijkheid net naar voor worden geschoven als basisprincipes van het Instrumentendecreet dringt de VRP er in dit briefadvies op aan om het voorstel van decreet bij te sturen. Het grootste knelpunt is bovendien dat de voorgestelde regeling de in het Witboek BRV vooropgestelde principes in het kader van de ‘betonstop’ maatschappelijk onbetaalbaar maakt. Lees meer

Maart 2018 | VRP-advies Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Ondanks correcte doelstellingen en concrete principes, ontwikkeld in het kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), vrezen experten in het vakgebied stedenbouw en ruimtelijke planning dat het huidige Vlaamse beleid en de voorstellen van dit BRV niet volstaan om de noodzakelijke substantiële en procedurele vooruitgang te bieden ten opzichte van de structuurplanning en het RSV. Het vernieuwde ruimtelijk beleid dient onmiddellijk antwoorden te bieden op en oplossingsrichtingen aan te reiken voor tal van maatschappelijke uitdagingen. Het voorliggende Witboek en de huidige soepele vergunningenpraktijk bieden daartoe onvoldoende concepten, denksporen en strategieën. Lees meer

16 oktober 2017 | VRP-advies beleidskaders Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Op 12 september 2017 ontving de VRP een informele vraag om advies over de ingekorte versies van de Beleidskaders voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het VRP-bestuur apprecieert ten zeerste dat minister Schauvliege de VRP als vakvereniging de kans geeft om gedurende het traject diverse malen input te geven. De VRP heeft ervoor geopteerd om een advies op hoofdlijnen te formuleren. Lees meer

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

Dank je! Uw inzending is ontvangen!
Oeps! Er is iets misgegaan bij het verzenden van het formulier.