Ruimte > Ruimte 21

Ruimte 21

Maart 2014
content goes here

artikels

 • sneak peek | lees het volledige artikel

  Regionet Leuven

  Auteur: Johan Van Reeth (01-03-2014) | Het ontwerp voor het nieuwe Mobiliteitsplan Vlaanderen formuleert vijf strategische doelstellingen: mobiliteit moet bereikbaar zijn, toegankelijk, veilig, leefbaar, milieu- en natuurvriendelijk. De keuzes die het plan vooropstelt, klinken veelbelovend. Alleen lijkt de discrepantie tussen onze ambities en waar we vandaag staan, groter dan ooit tevoren.

  lees meer
 • Behoorlijk regelgeven en herregulering

  Auteur: Bernard Hubeau (01-03-2014) | De systeemcrisis waarover Wolfgang Vandevyvere (Ruimte 21) het terecht heeft wordt onder meer toegeschreven aan de rol die het recht en de juristen spelen. De vraag is dan ook: hoe kan het recht hier een rol spelen, niet in het bestendigen van de systeemcrisis, maar in het oplossen ervan? Behoorlijk regelgeven is een moderne vorm van governance, luidt onze stelling. Hoe pakt dat uit, wanneer je dit toepast op de sfeer van de ruimtelijke ordening?

  lees meer
 • Blauwgroene netwerken in de Eurometropool

  Auteurs: Isabelle Putseys, Bram Tack en Filip Vanhaverbeke (01-03-2014) | Sinds het begin van deze eeuw heeft de hernieuwde Europese aandacht voor ecologie water bij verschillende administraties opnieuw op de agenda geplaatst. Niet alleen vanuit de sector milieu en water maar ook vanuit ruimte en leefomgeving werd het thema aangekaart en opgenomen in ruimtelijke programma’s. Geïntegreerde visies werden naar voren geschoven: water werd verweven met ecologie, recreatie en publieke ruimte om het terug een plaats en functie te geven in de ruimte.

  lees meer
 • De Merode. Een groene slaapster wakkergekust

  Auteurs: Olga Jongeneelen, Hoy-Ming To en Erik Verhaert (01-03-2014) | Op de grens tussen de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg, waar de Kempen overgaan in het Hageland, ligt een uitgestrekt groen gebied vol ruimte en rust: het domein de Merode. In 2000 bood de gelijknamige prinselijke familie het te koop aan. Verschillende partijen, waaronder het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt en de provincie Antwerpen, waren geïnteresseerd in delen ervan. Zij vormden een partnerschap en vroegen de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) om namens hen met de familie te onderhandelen en het ganse domein in voorlopig eigendom te verwerven.

  lees meer
 • De open ruimte heeft landbouw nodig

  Auteur: Saartje Degelin (01-03-2014) | Landbouw speelt een belangrijke rol in het buitengebied. Om de economische rendabiliteit en het duurzaam functioneren van de sector te garanderen blijft het ‘afbakenen’ van het agrarisch gebied in bestemmingsplannen cruciaal. Daarnaast wordt de landbouwsector als grootste openruimtebeheerder ook geconfronteerd met uitdagingen op het vlak van water, milieu, klimaat en biodiversiteit. Drie elementen kunnen de slaagkans van toekomstige openruimteprojecten vergroten.

  lees meer
 • De toekomst: clusteren en bundelen

  Auteur: Bart Vannieuwenhuyse (01-03-2014) | Het clusteren van activiteiten en het bundelen van goederenstromen vormen de rode draad doorheen vele logistieke trajecten. Via een betere benutting van infrastructuur, transportcapaciteit en ruimte komt men tot ware duurzame logistiek. Slim omgaan met goederenstromen en transportinfrastructuur, maar ook met ruimte, is daarbij de boodschap. De Extended Gateway werd in 2008 als leidend principe in transport en logistiek gelanceerd. De toekomst ligt meer dan ooit in het clusteren, bundelen, poolen en sharen.

  lees meer
 • Economisch Netwerk Albertkanaal 2.0

  Auteurs: Annemie Noordman, Natalie Raets en Gerard Stalenhoef (01-03-2014) | Het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) is een ruimtelijk samenhangend geheel van vooral economische concentraties tussen Antwerpen en Maastricht/Luik, zoals de clusters Antwerps en Limburgs poortgebied, Netebekken en West-Limburg. Dit werd reeds in een planproces ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen onderkend. De gebiedsgerichte visie vormde de basis van de beslissing van 23 april 2004 over de ‘nadere uitwerking van het Albertkanaal’ (www.vlaanderen.be/ena). Het ENA actieprogramma legde afspraken vast voor verdere coproductie.

  lees meer
 • ENA: de schaduwkant van een succesverhaal

  Auteurs: Dirk Cleiren en Els Kenis (01-03-2014) | Het planningsproces rond het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) en het strategisch project ALBERTKNOOP leert ons dat er de afgelopen tien jaar nieuwe succesvolle manieren zijn uitgeprobeerd om het areaal aan bedrijventerreinen te laten aangroeien. Wat betekent dat voor de toekomst? Om lessen te trekken is ook een kritische blik nodig. Welke verwachtingen werden niet ingelost?

  lees meer
 • Fietsostrades en e-bikes: op weg naar een mentaliteitswijziging

  Auteur: Luc Wallays (01-03-2014) | Hoe komen we tot een betere koppeling van infrastructuurprojecten en stedenbouwkundige projecten?

  lees meer
 • Gebiedsontwikkeling is van niemand en van iedereen

  Auteur: Griet Celen (01-03-2014) | Nergens in Europa is de verstedelijkings- en versteningsgraad, maar ook de doorsnijding en fragmentatie van de open ruimte, zo hoog als in Vlaanderen. Tegelijk is deze verweving ook één van de kernkwaliteiten van Vlaanderen. Maar we zijn vandaag op een kritiek punt beland.

  lees meer
 • Hands-up voor een collectieve ruimtecultuur

  Auteur: Seppe De Blust (01-03-2014) | De afgelopen jaren is er iets aan het bewegen in het ruimtelandschap. De euforie rond stadsvernieuwing lijkt wat geluwd en de professionele ruimtemakers (architecten, administraties, bouwmeesters, stedenbouwkundigen,…) richten hun blik op de 20ste-eeuwse stadsrand – de nevelstad. Er wordt gezocht naar nieuwe vormen van collectiviteit en stedelijke ruilverkavelingen. Sommigen nemen zelfs het woord ‘metabolisme’ in de mond.

  lees meer
 • Het beleidswoord van de dag: coördinatie

  Auteur: Joris Voets (01-03-2014) | De Vlaamse overheid heeft haar hulpbronnen sterk versnipperd over bijna tweehonderd entiteiten en in sectorale kokers, zonder sterke onderlinge, horizontale verbindingen. Om ruimtelijke beleidsdoelstellingen te realiseren zal de relatie met de private sector (organisaties en individuen) duidelijk moeten verbeteren. We stellen hier een agenda met een paar broodnodige acties op.

  lees meer
 • Investeren in stadskankers

  Auteur: Nicolas Bearelle (01-03-2014) | Het lijkt veel mensen nog altijd te verbazen. Hoe slaag je erin als private partij te investeren in duurzame vastgoedprojecten en toch winst te maken? En hoelang is dat vol te houden? De taaie overtuiging blijft bestaan dat duurzaam vooral duur betekent, en dus enkel weggelegd is voor de happy few die het zich willen en kunnen veroorloven. Is de duurzame woning het equivalent van de Porsche Cayenne Hybrid of zijn er goedkopere modellen? Voor een nieuwe generatie ontwikkelaars als die van Nicolas Bearelle vallen duurzaam én rendabel ontwikkelen perfect met elkaar te rijmen…

  lees meer
 • Liever vernieuwing dan verdichting

  Auteur: Kristiaan Borret (01-03-2014) | De nakende bevolkingsgroei leidt al eens tot een mal opbod in cijfers (‘Brussel groeit nóg meer dan Antwerpen’), overhaaste beleidsreacties (‘hoogbouw voor iedereen!’) of recuperatie uit eigenbelang (‘nu mag op mijn grond de dichtheid toch omhoog?’). Tijd voor een reality check.

  lees meer
 • Mentale innovatie is belangrijker dan een instrumentarium

  Auteur: Lambert Schoenmaekers (01-03-2014) | De ruimteboekhouding uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt zowel door de landbouwsector als natuur- en milieuverenigingen als een te realiseren doelstelling vooropgesteld, maar is tegelijk een bron van conflicten tussen beide partijen. Moet de ruimteboekhouding in het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen behouden blijven? Kan er een einde gemaakt worden aan de consumptie van open ruimte?

  lees meer
 • Selectieve verdichting. Het is vijf voor twaalf

  Auteur: Peter Vermeulen (01-03-2014) | Het artikel ‘Meer bouwen op minder ruimte’ (Ruimte 18) stelde een aantal pertinente vragen. Hoe realistisch is het concept van ruimteneutraliteit? En hoe dringend? Welke tendensen spelen vandaag op de woonmarkt? Welke modellen inzake verdichting zijn wenselijk? En welke uitdagingen staan de vergunningverlenende overheid te wachten? Peter Vermeulen neemt de handschoen op en zoekt naar concrete elementen die essentieel zijn, zowel voor het ruimtelijk beleid als voor het woonbeleid van de volgende regering.

  lees meer
 • Systeemcrisis in de ruimtelijke ordening?

  Auteur: Wolfgang Vandevyvere (01-03-2014) | Aan negatieve berichten over grotere ruimtelijke projecten is er geen gebrek de laatste tijd. Met de regelmaat van een klok worden vergunningen of ruimtelijke uitvoeringsplannen geschorst of vernietigd door de Raad van State. Enkele maanden geleden nog annuleerde het Grondwettelijk Hof op zijn beurt een decreet, dat bedoeld was om te verhelpen aan de verstrekkende gevolgen van een wettigheidsprobleem dat de Raad van State in één dossier had opgemerkt. ‘Het zou toch niet toelaatbaar mogen zijn dat één burger op grond van procedurekwesties belangrijke projecten tegenhoudt’, reageren sommige beleidsmakers.

  lees meer
 • Waar staan we met het openruimtebeleid in Vlaanderen?

  Auteur: Sylvie Van Damme (01-03-2014) | Heel wat beleidsdocumenten wekken de indruk dat er een grote eensgezindheid bestaat over de ontwikkeling van het Vlaamse platteland als een duurzame open ruimte en over het tegengaan van verdere versnippering. Maar het contrast met de realiteit op het terrein is groot. De invulling van eisen van afzonderlijke individuen en sectoren, gekoppeld aan een toenemende versoepeling van de generieke regelgeving, leidt tot chaotische autonome ontwikkelingen en een toenemende ruimtelijke complexiteit.

  lees meer