Ruimte > Ruimte 23

Ruimte 23

September 2014
content goes here

artikels

 • sneak peek | lees het volledige artikel

  Spelers in een landschap

  Auteurs: Elke Rogge en Elke Vanempten (01-09-2014) | Ecosysteemdiensten, klimaatverandering, duurzame voedselvoorziening, milieu, governance – ze hebben een steeds grotere impact op het dagelijkse leven en het landschap, maar voor velen blijft het nog altijd een ver-van-mijn-bedshow. Hoe breng je dat soort dure begrippen over naar de dagelijkse leefomgeving en hoe kunnen particulieren actief meewerken aan doelmatige strategieën om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden?

  lees meer
 • De dichtheid van de leegte

  Auteurs: Els De Vos en Antoinette Mas (01-09-2014) | Voor planologen en beleidsmakers is de Antwerpse Groene Singel een belangrijk element in het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen. Zij beschouwen deze zone immers als een onbenutte bufferruimte die mogelijkheden biedt om een aantal tekorten in de verdichte binnenstad op te vangen. Men zou er bijvoorbeeld publieke voorzieningen kunnen bouwen en ‘groen’ kunnen aanleggen: parken, speel- en sportterreinen, scholen, kinderopvang, feestruimten en sporthallen. Een visienota uit 2009 pleit ervoor om het bermenlandschap in de toekomst aantrekkelijker en publiek toegankelijk te maken. De Groene Singel wordt dus gezien als een soort brug tussen de binnen- en de buitenstad die de bestaande formele parken met elkaar kan verbinden.

  lees meer
 • Energieke houtkanten

  Auteurs: Oswald Devisch en Hans Jochems (01-09-2014) | Terwijl bedrijven en consumenten in Vlaanderen bang het wel en wee van verre gas- en olieproducenten volgen, beginnen her en der coöperatieven hun energie alvast dichter bij huis te zoeken: langs een veldrand, bijvoorbeeld. Een lichtend voorbeeld voor onze verwarmingstoekomst? Allicht. Maar voor deze (ver)nieuw(d)e vorm van energiewinning is samenwerking wel van primordiaal belang.

  lees meer
 • Ervenconsulenten op bezoek

  Auteurs: Inge Leenders, Christophe Vandevoort en Peter Vervoort (01-09-2014) | We berichtten er in een vergelijkbare context in het vorige nummer van Ruimte reeds over: het Vlaamse platteland staat voor belangrijke ruimtelijke uitdagingen. Mondiaal stijgt de vraag naar voedsel, maar tegelijk nemen de Europese eisen vanuit milieu- en waterbeleid toe. Dat leidt tot een sterkere specialisatie en schaalvergroting in de landbouw, maar ook tot herstructurerings- of verbredingsopgaven in gebieden met water- of natuurdoelen. Naast landbouw, zoeken ook maatschappelijke functies zoals recreatie, toerisme, wonen of zorg een plek op het hedendaagse platteland. De blijvende afname van het aantal landbouwbedrijven leidt tot een hergebruiksopgave voor het vrijkomend patrimonium en biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe socio-economische dragers in het buitengebied.

  lees meer
 • Groene lijm

  Auteurs: Koen Stuyven en Jan Villain (01-09-2014) | Het uitbouwen van groene netwerken biedt lokale besturen heel wat mogelijkheden om met minder middelen toch te blijven investeren in omgevingskwaliteit. Vanuit dat perspectief is het budget niet langer de bepalende factor of een hindernis voor het realiseren van goede projecten. Samenwerkingsverbanden met diverse partners en de alertheid om in te pikken op lopende zaken zullen de komende jaren doorslaggevend zijn om op lokaal niveau aan publieke ruimte te werken.

  lees meer
 • Landschappen lezen

  Auteur: An Rekkers (01-09-2014) | ‘Het boeiende aan een landschap is dat het zich laat lezen als een boek. Maar het is een achterstevorenboek, want voor de oudste delen van het verhaal moet je naar de achterste pagina’s. Elke tijd voegt hoofdstukken toe aan het boek en legt die boven op de vorige. (…) Zo vertelt het landschap een biografie van de mensen die er hebben gewoond. Wat nog bijzonder is aan dit boek is dat de pagina’s deels doorzichtig zijn. Je kunt vaak vanuit het bovenste blad naar onder kijken.’

  lees meer
 • Schoonheid moet betekenis krijgen

  Auteurs: Pieter Foré, Elke Matthyssen en Sylvie Van Damme (01-09-2014) | In de ruimtelijke planning lijkt het begrip ‘schoonheid’ min of meer taboe te zijn geworden. Er zijn holle woorden als ‘belevingswaarde’ en ‘ruimtelijke kwaliteit’ voor in de plaats gekomen. Kunnen we het niet beter hebben over ‘betekenisvolle schoonheid’?

  lees meer
 • Van verbondenheid naar betrokkenheid

  Auteurs: Oswald Devisch en Sylvie Van Damme (01-09-2014) | Wat is de plaats van het landschap in ons toekomstig maatschappelijk doen en denken? Met een nieuwe legislatuur doemen er nieuwe horizonten op. Ook op het vlak van ruimtelijke ordening. Een reflectie over de immer veranderende driehoek burger – middenveld – beleid.

  lees meer