Ruimte > Ruimte 26

Ruimte 26

Juni 2015
content goes here

artikels

 • sneak peek | lees het volledige artikel

  Wanneer wordt een school breed?

  Auteur: Janine Meijer (01-06-2015) | Vlaams minister Hilde Crevits wil dat scholen zo ontworpen worden dat ze niet alleen voor onderwijs maar ook voor andere doeleinden kunnen dienen. In de praktijk komt daar helaas niet veel van terecht. Hooguit is hier en daar de sporthal van een school ook voor de buurtvereniging toegankelijk, terwijl voorbeelden uit het buitenland bewijzen dat er veel meer mogelijk moet zijn. ‘Pas als de minister alleen nog gebouwen subsidieert die ook multifunctioneel kunnen worden gebruikt, zal er werkelijk iets veranderen.’

  lees meer
 • 3 Eiken

  Auteur: Sepp Matyn (01-06-2015) | Wie de Antwerpse universiteitscampus ‘Drie Eiken’ in Wilrijk voor het eerst bezoekt, doet er verstandig aan een plattegrond van het gebied mee te nemen. Een gebrek aan oriëntatiepunten, zichtbaarheid en hiërarchie tussen de verschillende landschapselementen maken dat je moeilijk een totaalbeeld krijgt van de site. Dat gebrek aan leesbaarheid is symptomatisch voor de ruimtelijke problematiek waarmee deze campus vandaag kampt. ‘Drie Eiken’ is in dat opzicht overigens geen alleenstaand geval. Sepp Matyn nam in zijn masterproef, met deze plek als vertrekpunt, het ruimtelijke fenomeen van de naoorlogse, suburbane campus onder de loep.

  lees meer
 • De campus van de 21ste eeuw

  Auteurs: Jet Houwers en Wies Sanders (01-06-2015) | De internettechnologie heeft ertoe geleid dat de manier waarop wij communiceren, leren en werken de laatste decennia fundamenteel veranderd is. We zijn niet langer gebonden aan plaats of tijd om informatie te delen of te becommentariëren. En dit stelt andere eisen aan het onderwijs (...). In dit artikel wordt ingegaan op het leren van morgen, de rol die onderwijs hierbij zou moeten spelen en wat de ruimtelijke implicaties hiervan kunnen zijn.

  lees meer
 • Mensen maken de stad

  Auteurs: Els Depudyt, Lise Hullebroeck en Simon Verledens (01-06-2015) | Hoe willen we wonen, werken, ontspannen, ons verplaatsen in de stad van 2030? Om de ruimtelijke opties voor de toekomst vast te leggen maakt de Stad Gent een nieuw ruimtelijk structuurplan of structuurvisie op. Daarbij staat niet alleen de ruimte maar ook de mens, of ruimtegebruiker, centraal. Daarom koos de Stad Gent ervoor om dit inhoudelijke traject van bij het begin te ondersteunen met enerzijds een strategische milieubeoordeling en anderzijds een breed maatschappelijk debat met alle Gentenaars. Betrokkenheid creëren bij zowel specialisten als moeilijker bereikbare doelgroepen is daarbij een continue evenwichtsoefening.

  lees meer
 • Op weg naar een Europese arbeidsmarkt voor ruimtelijke planners

  Auteur: Joris Scheers (01-06-2015) | In de schoot van de European Council of Spatial Planners (ECTP-CEU) werd de voorbije jaren gewerkt rond het profiel en de opleiding van ruimtelijk planners in Europa. Een van de concrete aanleidingen was de herziening op 20 november 2013 van de Europese richtlijn rond de erkenning van de beroepskwalificaties (Recognition of professional qualifications) van 7 september 2005 (2005/36/EC).

  lees meer
 • Ringland - het plan

  Auteur: Peter Vermeulen (01-06-2015) | Tussen de dag dat ruimtelijk planner Peter Vermeulen op een bierkaartje zijn scenario voor de overkapping van de Antwerpse Ring tekende en het moment waarop hij tweemaal voor een afgeladen Roma-theater de resultaten van de volledig via crowdfunding gefinancierde haalbaarheidsstudies voor Ringland presenteerde, liggen er welgeteld tweeënhalf jaren. Een periode waarin de droom van een enkele expert-planner uitgroeide tot een bottom-up burgerbeweging die door media en politici vandaag als ‘incontournable’ wordt bestempeld.

  lees meer
 • Versterk de dorpskern

  Auteur: Peggy Totté (01-06-2015) | Het is van cruciaal belang dat ook kleinere gemeenten en steden zich kunnen inschakelen in een krachtdadig beleid dat streeft naar kernversterking, leefbare landbouw, natuurontwikkeling en duurzame mobiliteit. Daarom organiseerde de VRP in samenwerking met de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro) van Herentals op 6 mei 2015 een event over kernversterking. Met praktijkvoorbeelden uit Herentals, Nijlen, Dessel en Gooik kregen de ruim 150 deelnemers een breed scala aan tips en tricks om in hun gemeente mee aan de slag te gaan. Een van de sprekers was stedenbouwkundige Peggy Totté, die op basis van een concrete case – een analyse van de dorpskern van Dessel – toelichtte wat Vlaanderen nodig heeft om tot een kwalitatieve kernversterking te komen. Volgende bijdrage schetst de grote lijnen van haar betoog.

  lees meer
 • Welk diploma heeft een omgevingsambtenaar nodig?

  Auteur: Wolfgang Vandevyvere (01-06-2015) | Op 25 april 2014 werd het decreet over de omgevingsvergunning door de Vlaamse Regering bekrachtigd en afgekondigd. Het werd in het Staatsblad gepubliceerd op 23 oktober 2014. De inwerkingtreding ervan moet geregeld worden bij uitvoeringsbesluit. De Vlaamse Regering keurde het besluit op de omgevingsvergunning principieel goed op 24 april 2015, om het voor te leggen aan de Raad van State.

  lees meer