Ruimte > Ruimte 32

Ruimte 32

December 2016
content goes here

artikels

 • sneak peek | lees het volledige artikel

  30 burgerinitiatieven in één wijk

  Auteur: Oswald Devisch (01-12-2016) | Ergens een zomeravond in juni. We zitten samen om de Werelddag van de Stedenbouw voor te bereiden. Koen en Seppe overlopen een lijst met daarop meer dan 30 burgerinitiatieven: private sociale huisvesting, een samentuin, een speelweefsel, iets rond zwerfvuil, voedselbedeling, enzovoort. De initiatieven liggen allemaal in Antwerpen-Noord. ‘En dan zijn we er waarschijnlijk nog een pak vergeten.’

  lees meer
 • Atrium Lerend Netwerk

  Auteur: Kathelijne Toebak (01-12-2016) | Sinds het Atrium Lerend Netwerk – een informeel samenwerkingsplatform van Ruimte Vlaanderen met de lokale besturen – in 2007 van start ging, is er veel veranderd. De bestuurlijke context wordt tegenwoordig gekenmerkt door een sterke lokale autonomie. Een sterk netwerk tussen en met de lokale besturen is daarom belangrijker dan ooit (niet in het minst voor Ruimte Vlaanderen zelf). De opgave voor de atriumwerking wordt steeds breder, de doelstelling van kennisuitwisseling is verruimd naar co-creatie, detectie en samenspel.

  lees meer
 • Co-creatie is voor iedereen

  Auteur: Ernst Maréchal (01-12-2016) | Op de voorbije Werelddag van de stedenbouw trachtte de Gentse kunstenplek Manoeuvre een tussenstand-van-zaken op te maken over de rol en betekenis van co-creatie, zowel in de kunstenwereld als in ruimtelijke ordening. Vandaar ook hun aanwezigheid in dit themadossier. Auteur Ernst Maréchal verheugt zich in de groeiende belangstelling voor dit soort sociaalartistieke praktijken, maar stelt zich tegelijk ook een paar vragen ‘ten gronde’ rond deze hype-term.

  lees meer
 • Collectief en verandering

  Auteurs: Seppe De Blust, Annette Kuhk en Jan Schreurs (01-12-2016) | In deze bijdrage gaan we ervan uit dat participatie betekent dat je je collectief organiseert, om met deze onontkoombare gelijktijdige combinatie van ‘wat’ en ‘waarom’ om te gaan. Om vat te krijgen op wat een dergelijke vorm van organisatie betekent, en om inzicht te krijgen in hoe mens en omgeving er hun voordeel bij doen, kijken we naar drie voorbeelden van participatieve cases: het voorstel van het collectief Krokus in het Mechelse Begijnhof, voorbeelden van Wijkcontracten in Brussel en Ringland in Antwerpen. Elk van de cases is op de een of andere manier betekenisvol in de geschiedenis van de participatie in Vlaanderen en Brussel.

  lees meer
 • De Koep

  Auteur: Jef Van Eyck (01-12-2016) | In 2012 droeg Turnhout een jaar lang de titel ‘Vlaamse Cultuurstad’. Het werd een succesverhaal, dat zich vertaalde in tientallen creatieve projecten. Maar dit mocht geen eindpunt worden: een aantal mensen die betrokken waren bij Turnhout 2012 hadden nog energie en goesting over om de ambitie ‘Turnhout, een broedplaats voor nieuwe en frisse ideeën’ ook na 2012 hard te maken, zelfs zonder financiële overheidssteun. Op 3 juli 2013 werd de vzw De Koep boven de doopvont gehouden: een burgerbeweging die ernaar streeft om leven, wonen en werken in Turnhout en de brede regio zo aangenaam, rechtvaardig en duurzaam mogelijk te maken.

  lees meer
 • Globaal gezien

  Auteurs: Seppe De Blust en Pieter Van den Broeck (01-12-2016) | Op de ochtend dat de verkiezing van Donald J. Trump de wereld wakker schudde vond in Leuven dit gesprek over participatie plaats. De bedoeling van het gesprek was om een blik op de wereld te werpen en zo de nieuwe trends rond participatie in Vlaanderen in internationaal perspectief te plaatsen. Uitgangspunt van het gesprek was dat participatie meer behelst dan technieken en dat een reflectie dus ook moet gaan over politieke, sociaaleconomische en culturele achtergronden.

  lees meer
 • Mijn tuin, uw groen

  Auteurs: Aurélie De Smet, Geert Meysmans en David Verhoestraete (01-12-2016) | Een niet te verwaarlozen aandeel van onze Vlaamse nevelstad bestaat uit een veelheid aan private en semi-private open en groene ruimten. Samen vormen deze (semi-)private tuin- en stadslandschappen een groene structuur, die Valerie Dewaelheyns omschrijft als het ‘tuinencomplex’. In haar doctoraat stelt Dewaelheyns dat dit complex een rol kan spelen bij het realiseren van collectieve doelstellingen, zoals het tegengaan van negatieve effecten van klimaatveranderingen, het behoud van biodiversiteit en het bouwen aan een sociale samenleving. Tegelijk constateert ze dat ‘tuinen’, omdat ze vaak verborgen blijven achter gebouwen en afsluitingen, door beleid en onderzoek vandaag nog al te vaak beschouwd worden als ongrijpbaar en afzonderlijk. Tegen deze achtergrond onderzocht het kenniscentrum tuin+, in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos, of en hoe (semi-)private groeninitiatieven een grotere rol zouden kunnen spelen in stedelijke groenvisies en -plannen.

  lees meer
 • Ruimtelijke planning in het kwadraat

  Auteurs: Davina De Palmenaer en Sylvie Dewart (01-12-2016) | Er is op ruimtelijk en sociaal vlak een evolutie aan de gang, en die is duidelijk voelbaar binnen de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie Oost-Vlaanderen. Vroeger lag de focus op het informeren van belangrijke stakeholders in de vorm van klassieke infovergaderingen en -markten. Vandaag zijn burgers en actoren mondiger en beter geïnformeerd. Waar een overheid vroeger beslissingen nam en louter informeerde, ontstaat nu de druk van onderuit om samen beleid te voeren.

  lees meer