Ruimte > Ruimte 35

Ruimte 35

September 2017
content goes here

artikels

 • sneak peek | lees het volledige artikel

  Leven na het fossiele expressionisme

  Auteurs: Julie Mabilde en Hans Tindemans (01-09-2017) | Eind 2016 en begin 2017 organiseerden de Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam (IABR), Architecture Workroom, het Team Vlaams Bouwmeester en VRP zeven werk- en debatsessies onder de ambitieuze titel Designing the Future. Daarin gingen ze op zoek naar een gedeelde agenda voor het ontwerpen van een betere toekomst. De energietransitie als ruimtelijke opgave was het onderwerp van een van die sessies. De klimaatopwarming, maar ook andere ecologische en geopolitieke factoren maken een shift van fossiele en nucleaire naar hernieuwbare energie noodzakelijk. Hoe organiseren we die energietransitie in ons versnipperde landschap, waar ruimte schaars is? Of andersom: hoe kunnen we de energietransitie aangrijpen om de inrichting van onze leefomgeving en het bijhorende landschap grondig te herdenken?

  lees meer
 • 4G warmte

  Auteurs: Veerle Cox, Dominiek Vandewiele en Jakob Vermandere (01-09-2017) | In Vlaanderen is het aardgasnet de dominante infrastructuur om gebouwen te verwarmen en bedrijven van proceswarmte te voorzien. In vele andere Europese landen zijn dat warmtenetten. In het streven naar een klimaatneutrale regio heeft het aardgasnet één onoverkomelijke handicap: er is per definitie altijd CO2-uitstoot mee gemoeid. Daarom focust het Europese project HeatNET op de ontwikkeling en de uitbouw van warmtenetten voor de toekomst en de reductie van CO2 in Noord-West-Europa. Ultieme doelstelling: de CO2-uitstoot reduceren met 15.000 ton per jaar.

  lees meer
 • Athene. De weerbare stad

  Auteur: Frank D'hondt (01-09-2017) | In deze derde column belichten we de klimaat- en crisisbestendigheid van onze steden, als een van de vijf qualifiers voor een duurzame stedelijke ontwikkeling, ontleend aan de International Guidelines on Urban and Territorial Planning (IG-UTP).

  lees meer
 • De groei van een groene long. Het RUP voor Openruimtekamers De Gavers-Esser

  Auteurs: Evelyne Vercauteren, Wouter Billiet en Silvie Vanhoutteghem (01-09-2017) | In november 2016 werd in Antwerpen de tweejaarlijkse VRP-Planningsprijs uitgereikt op de Werelddag van de Stedenbouw. Twee initiatieven werden in de bloemen gezet: De Groene Zes (provincie Antwerpen) en Openruimtekamers Gavers en Esser (provincie West-Vlaanderen).

  lees meer
 • Doordachte verdichting voor een betere energietransitie in Vlaanderen

  Auteur: Karolien Vermeiren (01-09-2017) | België is een van de Europese koplopers inzake het innemen van de beschikbare ruimte. Volgens een overzicht van het Europees Milieuagentschap bedroeg het aandeel artificiële oppervlakte anno 2006 in ons land 20,6 %, terwijl het gemiddelde voor de Europese Unie op 4,4 % lag. In Nederland was het 13,7 %. Een land als Spanje komt slechts aan 2 %. Die opmerkelijke positie brengt zowel belemmeringen als troeven met zich mee, als het om de transitie naar hernieuwbare energie gaat.

  lees meer
 • Een paar lessen over ruimte en energie. Studie Energielandschappen Vlaanderen

  Auteur: Emiel Revier (01-09-2017) | In 2014 voerde Posad, in samenwerking met Resourcedesign, UGent en 3E, het onderzoek 'Energielandschappen Vlaanderen' uit in opdracht van het Team Vlaams Bouwmeester, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Het bleek een bepalend project in de ontwikkeling van ons bureau, waar het werken aan de energietransitie de afgelopen jaren een steeds belangrijker thema is geworden.

  lees meer
 • Made in Holland

  Auteur: Wieland De Hoon (01-09-2017) | De transitie naar een duurzame energievoorziening heeft ingrijpende gevolgen voor leefomgeving en landschap. Voor een succesvolle transitie is het nodig om rekening te houden met de ruimtelijke vormgeving van nieuwe energielandschappen en de manier waarop die tot stand komen. Deze tekst, gebaseerd op een gezamenlijke position paper van het Energy Research Centre of the Netherlans (ECN) en Wageningen University Research (WUR lsg landschapsarchitectuur), biedt - in een Nederlandse context - inzicht in hoe energietechnologie en landschapsarchitectuur succesvol gekoppeld kunnen worden.

  lees meer
 • Naar een nieuw Kempens energielandschap

  Auteurs: Ben Laenen, Julie Marin, Evelien Pieters en Maarten Van Acker (01-09-2017) | De voorbije eeuwen duidden cartografen de Kempen systematisch aan als een onbestemde leegte of een niemandsland. Dat heeft te maken met de ontwikkelingsgeschiedenis van deze streek en valt grotendeels te verklaren vanuit de ontginning van de bodem. Energiewinning heeft eeuwenlang het Kempense landschap getekend. Denk aan de vele naaldbossen, plassen, turf- en sprietputten, vaarten, grachten en kanalen. In de 20ste eeuw veranderde dat. Onze gecentraliseerde energievoorziening (met kern- en gascentrales) is relatief onzichtbaar. Vandaag moeten we overstappen op hernieuwbare energie en dat zal, net als vroeger, een enorme impact hebben op het landschap. Zowel boven- als ondergronds zijn de Kempen rijkelijk gezegend met hernieuwbare energiebronnen en dus liggen er volop kansen voor een innovatief ‘hernieuwbaar energielandschap’. Hoog tijd om ons te bezinnen over hoe dat landschap er in 2050 zal uitzien.

  lees meer
 • Onder hoogspanning

  Auteurs: Jef Beerten en Hakan Ergun (01-09-2017) | Ons elektriciteitsnet staat voor grote uitdagingen ten gevolge van de energierevolutie of 'Energiewende'. Deze groene revolutie wordt gekenmerkt door een sterke toename van energie uit hernieuwbare bronnen, slimmere electriciteitsnetwerken, doorgedreven digitalisering van het energiesysteem en nieuwe mogelijkheden om efficïenter met onze energie om te gaan. Deze tendens is niet enkel voelbaar in Europa, ze manifesteert zich wereldwijd. In deze bijdrage staan we stil bij de gevolgen voor onze regio en meer bepaald voor het transmissienet.

  lees meer
 • Richting Sahara, of toch nog liever dichter bij huis?

  Auteur: Koen Raeymaekers (01-09-2017) | Praten over de energie van de toekomst is niet zonder risico: je weet nooit van te voren waar het gesprek toe gaat leiden. Zeker niet als het over de energietransitie gaat. Hoe maak je de overstap van een samenleving die gebaseerd is op de exploitatie van fossiele grondstoffen naar een volledig circulaire economie? Waar moeten we op focussen? Wordt dit een integrale switch, of doen we het met kleine stappen? De vragen viseren over alle beleidsgrenzen en disciplines heen een heel maatschappelijk bestel. En dan hebben we het nog niet eens over de ruimtelijke impact van al die toekomstige veranderingen gehad. VRP en Ruimte namen de handschoen op en nodigden vijf mensen uit voor een gesprek - denkers en doeners die op dagelijkse basis gedreven worden door 'lastige' vraagstukken en hun droom van een nieuw, inclusief energielandschap. Het werd een warme avond.

  lees meer