Ruimte > Ruimte 46

Ruimte 46

Juli 2020

Nomadische ruimte

We liepen allang te dromen over een ‘nomadische’ ruimte als thema voor een van onze nummers. Ons plan werd zowel met gefronste wenkbrauwen als met enthousiasme onthaald. ‘We doen mee! Maar wat bedoelt u eigenlijk met “nomadisch”?’ Laat het nu net de onbestemdheid van het begrip zijn die onze verbeelding en nieuwsgierigheid prikkelde…

artikels

 • sneak peek | lees het volledige artikel

  Een ruimer kot in een toekomststraat

  Auteur: Janine Meijer (1 juli 2020). Vaker van thuis uit werken, was al een trend. Sinds de corona-uitbraak is die ontwikkeling in een stroomversnelling gekomen. Het gevolg is dat de klassieke opdelingen van woonruimten vervagen en het belang van voldoende woonruimte toeneemt. Ook buitenruimten worden steeds belangrijker. Maar wat als je over weinig woonruimte beschikt? En welk effect heeft het thuiswerken op de mentale gezondheid?<br />

  lees meer
 • Beyond the Metropolis: ISOCARP congres

  Auteur: Griet Geerinck (1 april 2020). Het 55ste ISOCARP-congres, dat plaatshad van 9 tot 13 september 2019 in Jakarta en Bogor, was gewijd aan het thema 'duurzame metropolitaanse verstedelijking'. Zo'n zevenhonderd deelnemers uit de hele wereld lieten er zich inspireren door de presentaties van een tweehonderdtal casestudies, de debatten in 19 discussiefora, en een drietal begeleide studiebezoeken.

  lees meer
 • Callicanes

  Auteurs: Bern Paret; Frédéric Rasier (1 juli 2020). Callicanes. Op een moment waarop in Europa de grenzen omwille van Covid-19 weer hermetisch dichtgingen, bleef deze grenspost tussen Frankrijk en België geopend voor grensarbeiders en internationaal vrachtverkeer. Een in onbruik geraakte ruimte, waar scheiden en ontmoeten historisch met elkaar verstrengeld zijn, maakt nu het voorwerp uit van een herbestemmingsonderzoek. Ontmoetingen tussen de 'nomadische' grensbewoners van verschillende gemeenschappen kregen er een belangrijke plaats.

  lees meer
 • De regio als werkveld

  Auteur: Sofie Vandelannoote (1 juli 2020). Dit artikel gaat in een eerste deel in op de positie van streekontwikkelingsintercommunales. In een tweede deel zoomen we in op het regiodebat en de daarin betrokken actoren. Tot slot focussen we op de Gentse regio. Vanuit onze dagelijks praktijkervaring in Veneco - een streekontwikkelingsintercommunale waarvan 21 gemeenten rond Gent deel uitmaken - kunnen we goed aangeven welke gevoeligheden er spelen en waar de grenzen liggen in een ruimer regioverhaal.

  lees meer
 • Onderzoek voor hersteloperaties in de Zambezidelta

  Auteurs: Jelle De Vries, Pierre Jadoul (1 juli 2020). Met de jaarlijkse VRP-Afstudeerprijs, die wordt uitgereikt op de Werelddag van de Stedenbouw, wil de VRP innovatieve en creatieve eindwerken voor stedenbouw in de kijker zetten. De makers ervan krijgen via deze weg de mogelijkheid hun werk te tonen aan de vakwereld. In 2019 ging de prijs naar het duo Jelle De Vries en Pierre Jadoul en hun thesis 'Climate Change in the Zambezi Delta' (Mozambique). Hun werk kadert in een ruimer onderzoeksproject rond klimaatverandering in stedelijke delta's. Volgens De Vries en Jadoul is de oorspronkelijke buffering tegen klimaatverandering in de Zambezidelta sterk afgenomen door de kunstmatige wijziging van de waterafvoer voor intensieve landbouwteelten en door roofbouw op de mangrovebossen. Op basis van een analyse van de watercyclus komen de auteurs tot voorstellen voor het herstel van het bufferingssysteem. Maatregelen voor het herstel van mangroves in gelijkaardige systemen inspireerden hen tot een ontwerpvoorstel van multifunctionele pieren.

  lees meer
 • Ontwerpkrijgers voor een fluwelen ruimte

  Auteur: Hendrik Van Geel (1 juli 2020). De nomadische ruimte … Een precair thema voor een regio waar over gefixeerde, privaat afgebakende panden wordt gedroomd. Foorpret wordt gepercipieerd als overlast, foorkramers naar de rand van de stad verdreven. Hier is toch geen plaats meer voor nomaden? Precair thema ook in een tijd waarin supernomade Sars-CoV-2 ons in een hermetisch afgesloten stulp doet vluchten. Pluspunt: onze veilige hoek schept 'ruimte' voor verbeelding.

  lees meer
 • Solidaire plekken in de publieke ruimte

  Auteurs: Sander Van Duppen, Brecht Van Duppen, Pieter Brosens, Pieter Meuwissen, Valerie Van der Linden, Ann Heylighen (1 juli 2020). De context van mensen op de vlucht en de solidariteit die hieruit ontstaat, vormt een concrete aanleiding om op zoek te gaan naar een ruimtelijk concept voor plaatsen van solidariteit in de publieke ruimte. Hoe kan zo'n plaats een brug slaan tussen diverse (lokale) groepen en collectieve functies? Hoe kan ze gedeelde noden ledigen en ontmoeting faciliteren, zodat tijdelijke aanwezigheid leidt tot permanente infrastructuur? Covid-19 maakt deze zoektocht lastiger en tegelijk belangrijker dan ooit.

  lees meer
 • Tussenruimte: nomadisering van procesvoering

  Auteurs: Geoffrey Vanderstraeten, Michiel Van Damme (1 juli 2020). Voor alle duidelijkheid: binnen de context van dit themadossier is de centrale vraag in dit artikel niet hoe de ruimte een nomadische invulling kan krijgen, via bijvoorbeeld tijdelijk ruimtegebruik, maar hoe de procesvoering bij omgevingsprojecten nomadische trekken krijgt. Minder gebaseerd op vaste regels en meer als een zoektocht, waarin de spelers aan de hand van een reeks wegwijzers navigeren in de richting van een oplossing.

  lees meer
 • Wanneer schoolruimten gedeelde ruimten worden

  Auteur: Peter Bosschaert (1 juli 2020). We voelen vandaag allemaal beter dan ooit welke waarde de ruimte voor ons heeft. Zeker voor de jongsten onder ons is kwaliteitsvolle ruimte van groot belang. Kinderen hebben er nood aan om kampen te bouwen, te fietsen, te ravotten, jongeren moeten kunnen fuiven, rondhangen en de buurt verkennen. Publieke speelruimte bevordert de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren en leert hen ook omgaan met diversiteit en anders-zijn. Ze kunnen er een eigen identiteit ontwikkelen en worden er opgevoed tot burgerzin.

  lees meer