thema's

Beleid

Dankzij de inbreng van bestuur en leden is er bij de VRP heel wat kennis aanwezig – die we graag ter beschikking stellen van overheden en andere organisaties.

Economie

Commerciële activiteiten drukken uiteraard ook een stempel op onze ruimte. De impact van economie is niet alleen groot, maar ook breed: van gezonde, bedrijvige gemeentekernen tot grote industriegebieden , en alles daartussenin. Maar evenzeer de vraag hoe je werkplekken inplant. Of hoe je wonen en werken terug op een harmonieuze manier georganiseerd krijgt, zodat files en congestie verminderd worden. En de nood aan een nieuwe, innovatie stedelijke maakindustrie... Net omdat de raakvlakken zo talrijk zijn, maakt het zo'n boeiend en complex thema.

Energie

Door de klimaatopgave, de eindigheid van fossiele brandstoffen, de energie-afhankelijkheid en de enorme kostprijs staat energie hoog op de agenda van politici, bedrijven en gezinnen. De impact van energie op ons landschap is immens.

Gebiedsontwikkeling

Vaak vergen ruimtelijke opgaven een aanpak die de gemeentegrenzen overstijgt: een regionale gebiedsgerichte benadering. Dergelijke aanpak is bijvoorbeeld aan de orde bij het inrichten van regionale landschappen, het verbinden van havens met hun omgeving en bij landschappen waar zichtbaar energie wordt gewonnen of opgewekt.

Governance

“De overheid kan grote ruimtelijke projecten niet meer alleen realiseren. In een complexe samenleving met assertieve, en steeds beter geschoolde burgers, met een snel evoluerend en voortdurend vernieuwend middenveld, met ondernemingen die onmisbaar zijn voor het realiseren van beleidsdoelstellingen, volstaat het niet meer om zich als overheid (government) op een hiërarchische manier op te stellen en van bovenaf te denken en te handelen. Er is nood aan samenwerking, interactie, coproductie en partnerschap: governance dus” (Filip De Rynck in Ruimte 38)

Kernversterking

Kernversterking is dé ruimtelijke opgave voor Vlaamse steden en gemeenten omdat er buiten de kern geen ruimte meer is om woningen, bedrijventerreinen en ontspanningslocaties te voorzien. Verdere verharding van de open ruimte, verspreiding, versnippering en verlinting van woningen zijn geen goed toekomstplan.

Mobiliteit

Het VRP-Manifest Mobiliteit (2016) pleit voor een gezamenlijke aanpak van mobiliteit en ruimte over de gemeentegrenzen heen – in een zogenaamde stadsregionale benadering. Bij die manier van werken zitten verschillende actoren zoals gemeenten, vervoersbedrijven en wegbeheerders samen om een plan uit te werken.

Ontwerp

Vlaanderen staat voor tal van maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot water, klimaat, mobiliteit, migratie, energie, zorg, onderwijs … Ruimtelijk ontwerp kan een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van deze opgaven op diverse schaalniveaus.

Open ruimte

Open ruimte is een schaars goed dat van essentieel belang is voor onze welvaart en ons welzijn. Dankzij open ruimte zijn gezonde voedselproductie, recreatie en ontspanning mogelijk. Daarnaast biedt ze oplossingen voor ingrijpende klimaatontwikkelingen zoals wateropvang bij periodes van hevige regenbuien, grondwaterbescherming bij lange periodes van droogte, plaats voor de opwekking van duurzame energie …

Stadsontwikkeling

Vlaanderen investeert al meer dan een decennium in haar centrumsteden en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Via stadsvernieuwingsprogramma’s en -projecten kregen de centrumsteden fameuze kwaliteitsinjecties en ontwikkelden stedelijke diensten zich tot overheidsdiensten die sterk zijn in het plannen en uitvoeren van projecten.

Wonen

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn steeds meer Vlamingen erin geslaagd een eigen, liefst vrijstaande, woning te kopen of te bouwen. Ook beleidsmatig werd en wordt dat sterk ondersteund.