Vacatures > Adjunct-adviseur 'projectcoördinator reconversie Koksijde' - dienst Ruimtelijke Planning in Brugge

Adjunct-adviseur 'projectcoördinator reconversie Koksijde' - dienst Ruimtelijke Planning in Brugge

Provinciebestuur West-Vlaanderen ; dienst ruimtelijke planning
Sint-Andries (Brugge)

Niveau A  Functiebeschrijving

Projectcoördinator (m/v) dienst ruimgelijke planning

I. Functiebenaming

Projectcoördinator
Functiefamilie 5 : projectcoördinatoren

II. Plaats in de organisatie

Je wordt tewerkgesteld binnen de dienst Ruimtelijke Planning die instaat voor:

de uitvoering en coördinatie van projecten ter realisatie van het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen
de opmaak en coördinatie van adviezen
het uitwerken van strategische projectgebieden (bv. de reconversie van de militaire basis van Koksijde)

Je vormt een team met 10 ruimtelijke planners, 3 GIS medewerkers en 1 participatiemedewerker.

Je rapporteert aan het diensthoofd.

III. Basisdoelstelling

In eerste instantie sta je in voor het sturen en uitvoeren van het strategische project rond de reconversie van de militaire basis van Koksijde (voor bijkomende informatie rond dit project zie procesnota bij PRUP)

Je rolt op zelfstandige basis een projectstructuur uit
Je staat in voor de algemene en dagelijkse opvolging van het toegewezen project
Vanuit je dagelijkse opvolging van het project draag je op een constructieve manier bij aan de verdere uitwerking van het strategisch project (visie, plan, acties,..)
Je zet de tijdslijn uit en bepaalt welomschreven mijlpalen
Je onderhoudt, ontwikkelt en rolt relevante netwerken uit met publieke en private partners
Je brengt de visies van de diverse betrokkenen en overheden in kaart en zoekt waar nodig naar een compromis met als doel een innoverend resultaat die een positieve impact heeft op de ruime omgeving
Je staat in voor de frequente contacten tussen alle betrokken actoren en brengt de nodige stakeholders op de juiste momenten samen
Je gaat actief op zoek naar middelen, subsidies of instrumenten, om de inrichtingsnota vorm te geven en een draagvlak verder op te bouwen
Op geregelde tijdstippen sta je in voor een coherente terugkoppeling naar de beleidsgroep van het strategisch project.
Na het finaliseren van dit project wordt je ingezet voor andere projecten en werkzaamheden binnen de dienst of het Provinciebestuur.

IV. Generieke resultaatgebieden

Vertegenwoordigen van het project of de dienst

Dit omvat onder meer volgende taken :

Initiëren en deelnemen aan samenwerkingsverbanden, opstarten van projecten
Invulling geven aan samenwerkingsverbanden en/of projecten met externe instanties
Deelnemen aan diverse werkgroepen buiten het bestuur
Fungeren, binnen het project als contactpersoon naar toezichthoudende overheid en andere openbare besturen, particuliere instellingen of organisaties

Meewerken aan een optimale informatiedoorstroming en stimuleren van communicatie

Dit omvat onder meer volgende taken :
Organiseren van een overleg naar aanleiding van een specifiek project
Rapporteren aan de leidinggevende/verantwoordelijke(n) in verband met de uitvoering van de beleidsdoelstellingen, de voortgang van projecten, activiteiten,…
informatieverstrekking aan beleidsverantwoordelijken, hiërarchisch verantwoordelijken, collega’s,…

Formuleren van beleidsvoorstellen en adviezen in het kader van meewerken aan projecten of verbeteren van de werking of dienstverlening

Dit omvat onder meer volgende taken :
Meedenken bij de aanpak, planning en opvolging van projecten
Herkennen en analyseren van signalen uit het werkveld
Proactief inspelen op vragen, behoeften, ontwikkelingen, trends,…
Opmaken van beleidsvoorbereidende dossiers en nota’s
Evalueren van de dienstverlening of werking en formuleren van voorstellen ter verbetering
Instaan voor het beheren en autonoom afhandelen van de toegewezen projecten

Dit omvat onder meer volgende taken :

Opvolgen van alle procedures in het kader van het project – opmaak en bijhouden van draaiboeken
Inwinnen van informatie noodzakelijk voor de afhandeling
Verzamelen en invullen van noodzakelijke documenten
Rapporteren over de stand van zaken aan alle betrokkenen

V. Specifieke resultaatgebieden

/

VI. Profiel

I.            KERNCOMPETENTIES
Permanente ontwikkeling

Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen professionele ontwikkeling met een duidelijke plan voor de verbetering van de eigen prestaties
Creëren van een leerklimaat
Integriteit

Integer en correct blijven handelen ook in complexe situaties en onder druk
Signaleren van niet integer gedrag en ondernemen van actie
Respect en openheid voor anderen stimuleren
Voorbeeldgedrag tonen in respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid

II.          GEDRAGSCOMPETENTIES
Plannen en organiseren

Structuur aanbrengen in eigen werk en dat van anderen, ontwikkelen van werkmethodes
Bepalen van objectieven en prioriteiten
Ontwikkelen van systemen en methodes om te anticiperen op onvoorziene omstandigheden
Inplannen van meetmomenten en evaluatie
Toezien op een efficiënte en effectieve besteding van de middelen
Kwaliteitsvol werken

Ontwikkelen en benoemen van kwaliteitscriteria
Stimuleren van een kwaliteitsvolle uitvoering van de taken en projecten en opvolgen van de (tussentijdse) resultaten
Ingrijpen als de kwaliteit van de producten binnen het project niet in orde is
Netwerken

Relaties leggen en onderhouden met mensen binnen en buiten de organisatie
Bij eigen beslissingen rekening houden met de opdracht en belangen van alle projectpartners
Belangen en posities van anderen kunnen doorzien en daarmee kunnen omgaan
Probleemoplossend werken

Het probleem vanuit verschillende invalshoeken onderzoeken en zoeken naar verbanden
Kunnen tot synthese/beoordeling komen
Alternatieven bedenken en voor- en nadelen overwegen
Onderbouwen van het eigen oordeel met beschikbare informatie en geldige argumenten
De juiste mensen of instanties betrekken bij het probleem
Stressbestendigheid

Resultaat- en kwaliteitsgericht blijven werken onder tijdsdruk of in moeilijke omstandigheden
Constructief omgaan met kritiek van anderen en bereidheid om bij te sturen
Bij confrontaties of in crisismomenten een correcte en tactvolle houding behouden
Bij tijdsdruk prioriteiten aanbrengen en doelgericht blijven werken
Goed kunnen presteren onder regelmatige terugkerende tijdsdruk, tegenslag en moeilijke omstandigheden

III.         VAKTECHNISCHE COMPETENTIES

Kennis van projectmanagement
Goede kennis van de maatschappelijke context en evolutie op het werkterrein
Basisinzicht in de structuur van het provinciebestuur, provinciedecreet en de logistieke werkomstandigheden

VII. Extra informatie

Regelmatige verplaatsingen in werkverband

solliciteer nu