Vacatures > Ruimtelijk planner

Ruimtelijk planner

Provinciebestuur WVL
Brugge - Sint-Andries

Functiebeschrijving – Ruimtelijk planner – Dienst ruimtelijke planning
Niveau A1-3

I. Functiebenaming
Functiefamilie 4 expertenfunctie: Adjunct- adviseur Ruimtelijk Planner

II. Plaats in de organisatie
Je wordt tewerkgesteld binnen de dienst Ruimtelijke Planning.
De dienst Ruimtelijke planning staat in voor:
1. de uitvoering en coördinatie van projecten ter realisatie van het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen, in het bijzonder :
o de opmaak en opvolging van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen
o de planopmaak en de opvolging van afbakeningsprocessen op provinciaal niveau
o de voorbereiding en deskundige begeleiding van strategische structuurplanprojecten
o de opmaak van specifieke beleidskaders van het provinciaal ruimtelijk structuurplan
2. de opmaak en coördinatie van adviezen van :
o gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen
o gemeentelijke en gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
o provinciedossiers met relevantie op ruimtelijke beleidsvlak
Je vormt een team met 10 ruimtelijke planners, 3 GIS medewerkers en 1 participatiemedewerker.
Je rapporteert aan het diensthoofd.

III. Basisdoelstelling
o Je schrijft als ruimtelijke planner adviezen voor gemeentelijk structuurplannen, beleidsplannen en uitvoeringsplannen.
o Je helpt mee met de opmaak van een nieuw provinciaal ruimtelijke beleidsplan en bewaakt daarbij de samenhang van het provinciaal ruimtelijk beleid en van de ruimtelijke aspecten van het provinciaal sectorbeleid ( huisvesting, economie, milieu en natuur, landbouw, recreatie, openbare werken, verkeer…).
o Je staat in voor de opmaak van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP), bereidt bestekken voor planningsopdrachten voor en volgt de uitvoering van planningsopdrachten op.
o Je verzamelt informatie, ondersteunt en stuurt de ontwerpers en organiseert het planningsproces en de communicatie met de bevolking.
o Je draagt bij tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de dienst
o Je beheerst en ontwikkelt jouw eigen materie.
FB expert
functiefamilie 4 – expertenfuncties Pagina 2

IV. Generieke resultaatgebieden
Vertegenwoordigen van de dienst of dienstonderdeel
Dit omvat onder meer volgende taken :
o Initiëren en deelnemen aan samenwerkingsverbanden
o Deelnemen aan diverse werkgroepen buiten het bestuur
o Fungeren, op vlak van de werkdomeinen als contactpersoon naar toezichthoudende overheid en andere openbare besturen, particuliere instellingen of organisaties
Instaan voor optimale informatiedoorstroming en communicatie
Dit omvat onder meer volgende taken :
o Organiseren van een overleg naar aanleiding van een specifiek dossier
o Rapporteren aan de leidinggevende/verantwoordelijke(n) in verband met de uitvoering van de beleidsdoelstellingen, de voortgang van projecten, activiteiten,…
o informatieverstrekking aan beleidsverantwoordelijken, hiërarchisch verantwoordelijken, collega’s,…
Ondersteunen van en verlenen van advies aan de beleidsbepalers
Dit omvat onder meer volgende taken :
o Op basis van indicatoren, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke evoluties, beleidsvoorstellen voorbereiden voor de beleidsorganen
o Bepalen van ken- en stuurgetallen, kwantitatieve en kwalitatieve meetcriteria voor de dienstverlening
o Aanbrengen van nieuwe beleidsitems
o Op regelmatige tijdstippen een evaluatie opstellen met het oog op vernieuwing/optimalisering van de werking en het gevoerde beleid
Dossierbehandeling
Dit omvat onder meer volgende taken :
o Voorstellen doen inzake opmaak reglementering en procedures
o Onderzoek uitvoeren op basis van de reglementering
o Opvolgen van alle procedures in het kader van het dossier
o Inwinnen van informatie noodzakelijk voor de afhandeling
o Verzamelen en invullen van noodzakelijke documenten
o Rapporteren over de stand van zaken aan alle betrokkenen

V. Profiel
I. KERNCOMPETENTIES
Permanente ontwikkeling
o Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen professionele ontwikkeling met een duidelijk plan voor de verbetering van de eigen prestaties
o Creëren van een leerklimaat
Integriteit
o Integer en correct blijven handelen ook in complexe situaties en onder druk
o Signaleren van niet integer gedrag en ondernemen van actie
FB expert
functiefamilie 4 – expertenfuncties Pagina 3
o Respect en openheid voor anderen stimuleren
II. GEDRAGSCOMPETENTIES
Visie ontwikkelen
o Bijdragen tot de visieontwikkeling binnen het eigen beleidsdomein
o Voorstellen ontwikkelen op basis van de uitgestippelde organisatiestrategie
o Trends en verbanden zien met andere situaties of evoluties binnen andere beleidsdomeinen
o Vertalen van trends en ontwikkelingen naar mogelijkheden binnen het eigen beleidsdomein
Adviseren
o Verwerken van informatie bij de opmaak van nota’s, dossiers, meerjarenplannen, …
o Situeren van dossiers of problemen in een ruimere context en lange termijnperspectief
o Betrekken van de juiste personen of instanties bij een dossier of opdracht
Kwaliteitsvol werken
o Ontwikkelen en benoemen van kwaliteitscriteria
o Bedenken van andere of vernieuwende werkwijzen om kwaliteit te verbeteren
o De geleverde kwaliteit ter discussie stellen en een klimaat creëren waarin creativiteit wordt gestimuleerd.
Netwerken
o Relaties leggen en onderhouden met mensen binnen en buiten de organisatie
o Bij eigen beslissingen rekening houden met de opdracht en belangen van andere diensten
o Belangen en posities van anderen kunnen doorzien en daarmee kunnen omgaan
Klantgerichtheid
o Kansen zien en zoeken om klantentevredenheid te verhogen
o Inspelen op signalen vanuit klanten en voorstellen doen naar structurele acties
o Op zaken anticiperen in functie van een optimale dienstverlening of werking van de afdeling of de organisatie
o Anderen stimuleren om klantgericht te werken
III. VAKTECHNISCHE COMPETENTIES
o Kennis van modellen van overheidsmanagement en –organisatie
o Goede kennis van de maatschappelijke context en evolutie op het werkterrein
o Basisinzicht in de structuur van het provinciebestuur, provinciedecreet en de logistieke werkomstandigheden
o Basiskennis van de wetgeving over de ruimtelijke ordening, vooral in verband met de ruimtelijke planning
o Goede kennis van de ruimtelijke planning, in het bijzonder de structuurplanning/beleidsplanning, inclusief het verordend planinstrumentarium
FB expert
functiefamilie 4 – expertenfuncties Pagina 4
o Kennis van maatschappelijke context en ontwikkelingen op vlak van ruimtegebruik
o Het kunnen lezen van en werken met topografische kaarten en luchtfoto’s, het hebben van ruimtelijk inzicht
o Ontwerpvaardig en beoordelingsvaardig in de ruimtelijke planning

VI. Extra informatie
o In het bezit zijn van een rijbewijs B strekt tot aanbeveling
o Verplaatsingen in dienstverband
o Bereidheid tot avondwerk (bv. in het kader van informatieverstrekkingen aan burgers en organisaties)
FB expert
functiefamilie 4 – expertenfuncties Pagina 5
De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure via de procedure van externe aanwerving, bevordering of interne personeelsmobiliteit, in het Nederlands, voor de aanstelling van een voltijds Ruimtelijk planner ten behoeve van de dienst Ruimtelijke planning.
Externe aanwerving met een contract van onbepaalde duur, bevordering en interne mobiliteit met behoud van statuut.
I: Algemene toelatingsvoorwaarden en aanwervingsvoorwaarden
A. Voor de externe aanwerving:
1. Op uiterste inschrijvingsdatum in het bezit zijn van een masterdiploma in het domein van stedenbouw en ruimtelijke planning, (cfr. Ministerieel besluit tot bepaling van de diplomavoorwaarden voor de functies van […] gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en tot aanwijzing van de diploma’s die voldoen om te kunnen worden geregistreerd als ruimtelijk planner);
2. In het bezit zijn van een rijbewijs B strekt tot aanbeveling.
B. Voor de bevordering:
1. Vast aangesteld statutair personeelslid zijn of contractueel personeelslid zijn en aan de volgende criteria beantwoorden:
a. aangesteld zijn na 31 december 2008 na een aanwerving- en selectieprocedure als vermeld in Titel 3 – hoofdstuk II, afdeling II en III en de inwerktijd beëindigd hebben
b. aangesteld zijn voor 31 december 2008 na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen;
c. Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie;
2. Op de uiterste inschrijvingsdatum vier jaar niveauanciënniteit tellen in niveau B of C.
3. Op uiterste inschrijvingsdatum in het bezit zijn van een masterdiploma in het domein van stedenbouw en ruimtelijke planning, (cfr. Ministerieel besluit tot bepaling van de diplomavoorwaarden voor de functies van […] gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en tot aanwijzing van de diploma’s die voldoen om te kunnen worden geregistreerd als ruimtelijk planner);
4. In het bezit zijn van een rijbewijs B strekt tot aanbeveling;
C. Voor de interne personeelsmobiliteit:
1. Vast aangesteld statutair personeelslid zijn of contractueel personeelslid zijn en aan de volgende criteria beantwoorden:
a. aangesteld zijn na 31 december 2008 na een aanwerving- en selectieprocedure als vermeld in Titel 3 – hoofdstuk II, afdeling II en III en de inwerktijd beëindigd hebben
b. aangesteld zijn voor 31 december 2008 na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen;
c. Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie;
2. Voldaan hebben aan de door het provinciebestuur opgelegde vorming (cfr. artikel 166 van de rechtspositieregeling);
3. Voldoen aan de competentievereiste die vastgesteld zijn in de functiebeschrijving voor de functie;
4. Op de uiterste inschrijvingsdatum één jaar graadanciënniteit hebben in dezelfde of vergelijkbare graad;
5. Op uiterste inschrijvingsdatum in het bezit zijn van een masterdiploma in het domein van stedenbouw en ruimtelijke planning, (cfr. Ministerieel
FB expert
functiefamilie 4 – expertenfuncties Pagina 6
besluit tot bepaling van de diplomavoorwaarden voor de functies van […] gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en tot aanwijzing van de diploma’s die voldoen om te kunnen worden geregistreerd als ruimtelijk planner);
6. In het bezit zijn van een rijbewijs B strekt tot aanbeveling;
De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.
II. Selectieprogramma
De kandidaten die deelnemen via de procedure van externe aanwerving, bevordering of interne personeelsmobiliteit worden onderworpen aan dezelfde proeven die gelijktijdig worden afgenomen.
1. Schriftelijk gedeelte………………………………………………………………………………. 24/40
Vragen en/of casestudy met het oog op het toetsen van de vereisten opgesomd onder Profiel van de functiebeschrijving.
Tot het mondeling gedeelte worden toegelaten de kandidaten die geslaagd zijn voor het schriftelijk gedeelte.
2. Assessment / Psychotechnische proeven
Deze proef beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. De resultaten gelden als informatie bij het mondeling gedeelte.
3. Mondeling gedeelte ……………………………………………………………………………. 24/40
Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.
Totaal ………………………………………………………………………………………………….. 48/80
III. Indienstroeping
De kandidaten die de vereiste minima bereiken worden gerangschikt op één werfreserve voor de vergelijkende selectieprocedure. Is het totaal aantal punten gelijk, dan krijgen de kandidaten die het hoogste aantal punten bekomen hebben voor het laatste gedeelte voorrang. Subsidiair krijgt de oudste voorrang.
De geslaagden die aan de gestelde eisen voldoen zullen naar volgorde van bovenvermelde rangschikking tot de inwerktijd worden toegelaten.
De uitslag van de vergelijkende procedure blijft geldig gedurende een periode van één jaar te rekenen vanaf de datum van afsluiting van de selectieverrichtingen door het opstellen van het proces-verbaal. De reserve kan maximaal tweemaal met één jaar worden verlengd.
A. Voor de externe aanwerving:
FB expert
functiefamilie 4 – expertenfuncties Pagina 7
Bij een externe aanwerving bedraagt de duur van de inwerktijd twaalf maanden.
B. Voor de bevordering:
Bij de bevordering bedraagt de proeftijd zes maanden.
C. Voor de interne mobiliteit:
Bij interne personeelsmobiliteit is er geen proeftijd voorzien en is de aanstelling onmiddellijk definitief.
IV. Salaris
Wij bieden een geïndexeerd loon volgens barema. Het jaarlijkse salaris van een adjunct-adviseur gaat van 38.801,23 euro tot 60.377,20 euro (salarisschaal A1). Beschik je reeds over relevante ervaring voor deze functie? Dan is het mogelijk om erkenning te verkrijgen van jouw anciënniteit. Ook een gezonde work-life balance is belangrijk bij ons en daarom bieden wij een flexibel uurrooster en de mogelijkheid tot thuiswerk.
Daarnaast is er ook nog een interessant pakket aan extralegale voordelen:
• Maaltijdcheques (€ 8/dag)
• Vakantiegeld
• 35 jaarlijkse vakantiedagen
• Eindejaarstoelage
• Hospitalisatieverzekering
• Tweede pensioenspijler
• Gratis openbaar vervoer voor woon- en werkverkeer
• Fietsvergoeding
• Uitgebreide opleidingsmodelijkheden
V. Wijze van inschrijving en uiterste inschrijvingsdatum
U kan zich geldig inschrijven voor deze selectie tot en met zondag 28 november 2021 via de link die vermeld staat bij de vacature.

VI. Extra informatie
Bijkomende inlichtingen kunt u bekomen bij mevrouw Susanne Wiesinger, sectiehoofd werving en selectie (tel. 050 40 34 11, e-mail: vacatures@west-vlaanderen.be).
Uitgebreide informatie over de extra legale voordelen en algemene toelaatbaarheidsvereisten vindt u op http://www.west-vlaanderen.be/vacatures/veelgesteldevragen/Paginas/default.aspx

solliciteer nu