Vacatures > Opbouwwerker 'wonen op maat'

Opbouwwerker 'wonen op maat'

Riso Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant

DE UITDAGING 
Het aanbod van betaalbare, kwaliteitsvolle woningen is te beperkt voor mensen in een kwetsbare positie. Door de lange wachtlijsten in de sociale huisvesting komen veel mensen terecht op de onderste lagen van de private huurmarkt. Daar ondervinden ze grote problemen op het vlak van betaalbaarheid, kwaliteit, woonzekerheid en discriminatie. De realisatie van het recht op wonen voor deze groepen vergt een combinatie van verschillende maatregelen:  
Er dient werk te worden gemaakt van de verdere ontwikkeling en bestendiging van innovatieve, kleinschalige en/of collectieve woonvormen. Enkele voorbeelden die binnen Samenlevingsopbouw werden ontwikkeld vind je via deze link.  
Ruimtelijke en maatschappelijke evoluties dagen ons uit om te streven naar een ander woonbeleid. Denk maar aan het inzetten op kernversterking, de herverdeling van (publieke) ruimte en energiezuinig wonen.   
Wonen en woonomgeving worden ook nog te vaak van elkaar losgekoppeld. Sociale woonprojecten dienen te worden ontwikkeld binnen een ruimer kader van ruimtelijke planning van de omgeving. Ze dienen niet alleen in bouw duurzaam te zijn, maar ook een duurzame visie op woonomgeving in zich dragen (combinatie huur- en koopwoningen, aandacht vr mobiliteit, collectieve ruimtes, ontmoeten,…) 

JOUW OPDRACHT  
Gezien dit een nieuw project is binnen Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant, start je met een verkenning van de problematiek. Je trekt naar allerhande actoren (IGS’en wonen, lokale besturen, Vlaamse Bouwmeester, provincie Vlaams-Brabant,…) en gaat gesprekken aan met de doelgroep om noden en opportuniteiten in kaart te brengen. Je gaat bij onze collega’s in andere provincies of bij andere actoren kijken naar boeiende projecten. Je onderzoekt mogelijkheden die het beleid aanreikt. Op basis van al deze input werk je een of meerdere projectvoorstellen uit. 
Je staat hierin niet alleen. Samen met een collega opbouwwerker en een stafmedewerker geef je vorm aan het project. Zij ondersteunen je bij de veldverkenning en projectvoorbereiding. Op basis van hun feedback werk je de projectvoorstellen verder uit en start je de uitvoering op 1 of meerdere locaties.   
Je maakt bovendien deel uit van het ‘team wonen’, een team van 6 collega’s die verschillende woonprojecten in Vlaams-Brabant opvolgen. Binnen het team wisselen we ideeën uit en geven we feedback op elkaars projecten. Een overzicht van onze woonprojecten vind je op onze website. 
Bij verschillende instituten van Samenlevingsopbouw loopt een gelijkaardig traject wonen op maat. Op regelmatige basis komen de opbouwwerkers binnen de sector samen om ervaringen uit te wisselen.  

WAT IS JOUW PROFIEL 
Je bent een enthousiast persoon die gemakkelijk contact legt vanuit een open en geïnteresseerde houding naar iedereen 
Je hebt ervaring of voeling met de mechanismen van achterstelling en sociale uitsluiting en met de factoren die mensen en groepen maatschappelijk kwetsbaar maken 
Ervaring met het thema wonen en ruimtelijke planning zijn geen vereiste, maar wel een meerwaarde 
Je kan zelfstandig werken 
Je hebt ervaring in of je bent bereid om te groeien in beleidsgericht strategisch handelen. Vanuit persoonlijke verhalen van de doelgroep breng je structurele maatschappelijk achterstelling in kaart en vertaal je dit naar beleidsacties. 
Je kan een onderzoekende, analyserende houding aan de dag leggen 
Je bent een netwerker, kan vlot relevante  partners contacteren in  functie van je vragen 
Je kan veel info verwerken tot een projectvoorstel  en dit vervolgens in de praktijk zetten 
Je bent communicatief vlot en sterk, zowel mondeling, schriftelijk als digitaal 
je kan vrijwilligers en/of partnerorganisaties samenbrengen in functionele verbanden zoals werkgroepen, overleg,.. en je kan dit overleg plannen en leiden en mensen enthousiasmeren 
Je kan verschillende taken tegelijk opnemen, je werkt planmatig en efficiënt  
Je kan vlot overweg met Microsoft Office (tekstprogramma’s, Outlook, excel..) en kan administratieve taken (verslag, afrekening,..) tot een goed einde brengen   
Je bent flexibel en bereid voor sporadisch avond- en weekendwerk 
Je hebt bij voorkeur een rijbewijs, gezien de verkenning zich afspeelt in de hele provincie.   
Bekijk het ruimere competentie- en functieprofiel via http://risovlb.be/vacatures 

WIJ BIEDEN:   
Vervangingscontract van onbepaalde duur  
Snelle indiensttreding 
Verloning volgens PC 329 – barema B1c 
Een job in een dynamische en uitdagende werkomgeving, in een lerende organisatie.  
Standplaats: Eenmeilaan 2, 3010 Kessel-Lo 
Inhoudelijke en methodische ondersteuning door een stafmedewerker en opbouwwerker van Riso Vlaams-Brabant.  
Andere tegemoetkomingen: woon-werk verkeer, gsm met belkrediet, eindejaarspremie, laptop  
Vormings- en leermogelijkheden op basis van behoefte en relevantie voor de job inhoud: via volgen van vorming, intervisie, coaching, leren van elkaar. 

Samenlevingsopbouw RISO Vlaams-Brabant voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, afkomst of handicap.  

PROCEDURE 
We verwachten je motivatiebrief met  CV  (in 1 of 2 bestanden, opgeslagen onder jouw voor- en achternaam) ten laatste op 25 juni bij aurelie.botson@samenlevingsopbouw.be met als onderwerp ‘Sollicitatie opbouwwerker wonen op maat’ 
Weerhouden kandidaten worden verwittigd op vrijdag 2 juli. 
Sollicitatiegesprekken zijn gepland op donderdag 8 juli in de kantoren van Riso Vlaams-Brabant, Eenmeilaan 2, 3010 Kessel-Lo. Het exacte uur wordt u op 2 juli meegedeeld. 

WAT DOET SAMENLEVINGSOPBOUW? 
Samenlevingsopbouw vzw werkt samen met mensen in een kwetsbare positie. We versterken mensen en zoeken samen met hen en partners, naar structurele oplossingen voor armoedeproblemen. Samenlevingsopbouw zet samen met lokale besturen en andere actoren, projecten op die een antwoord formuleren op maatschappelijke uitdagingen. Meer info via www.risovlb.be  

MEER INFO  
Vacature, competentie- en functieprofiel op http://risovlb.be/vacatures  
Vragen? Neem contact met Philippe Liesenborghs, philippe.liesenborghs@samenlevingsopbouw.be, 0498 68 44 10 of Ann Donné 
0494 94 40 62, Ann.donne@samenlevingsopbouw.be 

solliciteer nu