Vacatures > Teamverantwoordelijke Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid (A1a-A3a)

Teamverantwoordelijke Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid (A1a-A3a)

Stad Kortrijk
Stad Kortrijk Kortrijk

Kortrijk is de laatste jaren uitgegroeid tot een dynamische centrumstad.
Als Teamverantwoordelijke Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid maak je letterlijk de stad voor onze inwoners, onze ondernemingen en iedereen die de stad wil komen beleven. 
Het ambitieniveau ligt hoog in Kortrijk, het bestuursakkoord ‘Beste Stad van Vlaanderen’- het ruimtepact 2025 vormen hierbij de leidraad.
De stad voert een gericht beleid naar stadsontwikkeling en stadsverfraaiing. Er is een sterke traditie van stadsvernieuwing met grote en kleine ingrepen, met aandacht voor participatie van bewoners en betrokken actoren.
Jouw team vormt de motor voor de opbouw van stadsvernieuwingsprojecten, masterplannen, RUP’s, vastgoedontwikkeling, klimaatbeleid, mobiliteitsbeleid en dit in samenwerking met beleidsmakers en betrokken actoren.
Met jouw team sta je in voor de ruimtelijke vormgeving en uitstraling van de stad, zorg je ervoor dat de stad haar klimaatambities waarmaakt en werk je verder aan de verkeersleefbaarheid van de stad.

DE JOB 

 • Je bouwt verder op het DNA van de stad en op de ambities uit het bestuursakkoord 2020-2025 Kortrijk, beste stad van Vlaanderen en uit Kortrijk 2025, de stad die we kunnen willen. Je realiseert de ambities van de stad en waakt erover dat alle acties van je team daarbij aansluiten en die verder versterken.
 • Je werkt zowel op een strategisch als op een operationeel niveau met aandacht voor alle actoren en stakeholders. Je stuurt de beleidsplanning aan, onder meer via het nieuw op te maken mobiliteitsplan en het ruimtelijk beleidsplan. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en omgevingskwaliteit staan centraal met bijzondere aandacht voor klimaat, mobiliteit en publieke ruimte. Je werkt voor elke burger, elke ondernemer en elke gebruiker en bezoeker van de stad.
 • Je kent de evoluties en de uitdagingen voor al je beleidsthema’s. Je hebt oog voor de relevante trends, voor evoluties op regionaal en Vlaams niveau. Je werkt in een omgeving met mondige burgers en stakeholders en speelt daar intelligent op in. Je wacht niet op draagvlak, maar je bouwt dat draagvlak elke dag zelf mee op zodat de stad haar ambities kan waarmaken.
  Je bent actief betrokken bij het omzetten van de algemene beleidsvisie in doelstellingen en acties. Je bewaakt de realisatie daarvan. Je zet de mensen in je team en de middelen van de stad efficiënt, verstandig en zorgvuldig in. Je bent vertrouwd met de beleidsinstrumenten waaronder ruimtelijke planning en andere aspecten van het grondbeleid. Je hebt aandacht voor haalbaarheid, risicobeheersing en de gedragenheid van je beslissingen.
 • De financiële opvolging en het bewaken van de timing van al je projecten is één van je hoofdopdrachten. Je stuurt tijdig bij en kan intelligente oplossingen bieden voor onvoorziene meervragen. Je draagt de kredietverantwoordelijkheid over een substantieel deel van de stedelijke investeringsmiddelen.
 • Je zorgt voor inhoudelijke samenhang van het omgevingsbeleid. Je verbindt je team met de andere delen van de organisatie en je creëert synergieën tussen verschillende thema’s en projecten. Je zorgt dat de know-how in je team doorwerkt tot diep in de organisatie en, omgekeerd, zorg je ervoor dat de uitdagingen van andere teams (bvb. het uitbouwen van stedelijke voorzieningen, het ondernemingsbeleid,… ) gekend zijn in jouw team. Op die manier zorg je dat je team voor de hele organisatie en ultiem voor elke Kortrijkzaan werkt. Je zorgt dat het belang van duurzame ruimtelijke ontwikkeling als een evidentie geldt voor elke fysieke verandering van de stad.
 • Je hebt aandacht voor je eigen professionele ontwikkeling en voor die van iedereen binnen je team, om zo de kwaliteit voortdurend te verhogen en om te kunnen anticiperen op nieuwe uitdagingen. Je coacht en begeleidt je teamleden om hen te ondersteunen bij de realisatie van de ambities van de stad en van je team in het bijzonder. Je zorgt dat de taken van elk lid van je team duidelijk zijn en dat iedereen weet wat hij van wie kan verwachten en wat anderen van hen mogen verwachten.
 • Je verbetert de werking van de organisatie. Je neemt je eigen verantwoordelijkheid en je koppelt waar dat nodig is terug naar je clustermanager of het MAT. Je zorgt er samen met het HR-team voor dat je medewerkers tevreden zijn en dat hun talenten zo goed mogelijk tot hun recht komen.

WAT BIEDT DE STAD KORTRIJK ALS WERKGEVER?

 • De vacature wordt ingevuld in contractueel verband. van onbepaalde duur.
  Voor jobs in een contract van onbepaalde duur, voorzien wij ook een gratis hospitalisatieverzekering. Indien er kinderen ten laste zijn, dan nemen wij de helft van de premie voor onze rekening. De partner kan aansluiten aan een gunstig tarief.
 • We bieden daarnaast ook nog maaltijdcheques van 5,5 euro, gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer, een fietsvergoeding van 0,24 euro per km.
 • De verloning is ingeschaald op A1a-A3a- niveau. Nuttige ervaring uit de privé en de openbare sector kan meegenomen worden, met een maximum van 18 jaar. De berekening hiervan gebeurt door de personeelsdienst op basis van je cv, je tewerkstellingsattesten en bijkomende informatie vanuit de selectieprocedure.
 • We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Er zijn veel kansen om opleiding te volgen die nuttig is voor de job. Omdat we een grote organisatie zijn, stimuleren we interne jobrotatie zodat medewerkers niet vastroesten in de job en hun talenten kunnen aanscherpen

WAT ZIJN DE TOELATINGSVOORWAARDEN ?

 • Werving
  Een masterdiploma bij voorkeur in de richting architectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning en min. 2 jaar aantoonbare relevante ervaring binnen het vakdomein.
  of
  Geen masterdiploma maar wel min. 2 jaar aantoonbare relevante ervaring binnen het vakdomein en slagen voor een niveau- en capaciteitstest.
  De geslaagde kandidaten van de capaciteitstest worden uitgenodigd voor de case en de uitgebreide mondelinge proef.
 • Interne en externe personeelsmobiliteit
  De medewerker heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op A-niveau bij de stad, het OCMW, AGB SOK of AGB Parko, en een gunstig evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie.
 • Bevordering en bevordering via externe personeelsmobiliteit
  De medewerker heeft minstens 4 jaar graadanciënniteit op B-niveau bij de stad, het OCMW, AGB SOK of AGB Parko en een gunstig evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie
  of
  minstens 4 jaar graadanciënniteit op C4-C5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit  bij de stad, het OCMW, AGB SOK of AGB Parko, en een gunstig evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie.

HOE VERLOOPT DE SELECTIEPROCEDURE?

Deel 1 : Screening van CV’s op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden
Deel 2 : Case gevolgd door uitgebreide mondelinge proef

 • Thuisopdracht : case : op 14 november 2019 word je een case, via mail, toegestuurd. Je krijgt de tijd tot en met 20 november 2019 om 23u59 om ons te case terug te bezorgen via mail.
 • Uitgebreide mondelinge proef : vooropgestelde datum : woensdag 27 november 2019 (onder voorbehoud van wijzigingen)
  Toelichting thuisopdracht
  Vraagstelling jury
  Gedragsgericht interview met leidinggevend rollenspel
 • Resultaat : Het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure : 50/100
 • Wervings- en bevorderingsreserve : De geslaagde kandidaten worden opgenomen in de wervings- en bevorderingsreserve van “Teamverantwoordelijke Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid (A1a-A3a) in contractueel verband, geldigheid 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging

HOE DEELNEMEN?
Inschrijven kan tot en met 6 november 2019 – enkel digitaal via https://www.jobsolutions.be/register/4472

MEER INFORMATIE?
Neem contact op met team HR via vacatures@kortrijk.be of Lut Vanderbeken – 0478 50 24 45 

solliciteer nu