Vacatures > Planoloog

Planoloog

Stad Ninove
Ninove

Selectieprocedure voor de aanleg van een wervingsreserve van Planoloog (A1a-A3a) in contractueel dienstverband Contractueel – A1a-A3a – voltijds Ninove is een stad met 39.257 inwoners gelegen op de grens van Zuid-Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Het is een echte leefstad die rekening houdt met haar bewoners. Een stad op mensenmaat die de kwaliteit en de leefbaarheid samen met haar bewoners wil optimaliseren.

Jouw functie

Als planoloog coördineer je de uitbouw van het gemeentelijk ruimtelijk beleid van de stad. Je geeft de nodige ondersteuning en adviseert het college van burgemeester en schepenen over de ruimtelijke planning en de stedenbouwkundige vergunningen.

 • Je staat samen met het expert diensthoofd ruimtelijke ordening/stedenbouwkundige vergunningen in voor de voorbereiding en administratieve afwerking van de dossiers die aan het college worden voorgelegd.
 • Het volledige stedenbouwkundige planningsinstrumentarium valt onder jouw beheer
 • Je informeert de dienst over de stand van zaken inzake de planologische dossiers. Je zorgt door regelmatig overleg voor een goede samenhang en afstemming met het vergunningsbeleid.
 • Je  volgt de relevante regelgeving op en informeert de medewerkers van de dienst daarover.
 • Je zorgt voor een snelle en efficiënte afhandeling van vragen en dossiers van burgers.

Je voert eventueel andere taken uit die je door de algemeen directeur en de sectordirecteur grondgebiedzaken worden opgedragen. Meer info over de functie-inhoud vind je terug in de informatiebrochure op onze website.

Profiel

Algemene toelatingsvoorwaarden (= elke kandidaat moet hieraan voldoen): Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je:

 1. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (model 1). Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen;
 2. Ten minste de volle leeftijd van 18 jaar bereiken in het jaar van de aanwerving;
 3. De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 4. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. Dit moet nagegaan worden voor de effectieve tewerkstelling;
 5. Kandidaten voor een contractuele functie moeten Belg zijn als de uit te oefenen functie een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvatten die strekken tot bescherming van de belangen van het bestuur;
 6. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
 7. In het bezit zijn van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli die gelijkgesteld werd met universitair onderwijs OF Indien geen masterdiploma: slagen voor een capaciteitstest op het niveau van de functie.
 8. Slagen voor de selectieprocedure.

  Aanbod

Je krijgt een voltijds contract onbepaalde duur. De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal A1a-A3a. Brutojaarloon op jaarbasis met 0 jaar ervaring: 38.040,85 euro Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige worden voor een maximum van 9 jaar in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant zijn voor de functie. Extralegale voordelen       

 • Maaltijdcheques aan 6 euro, waarvan je zelf 1,10 euro bijdraagt;
 • Hospitalisatieverzekering
 • Fietsvergoeding aan 0,24 euro per km;
 • Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer;
 • Glijdende werkregeling
 • De nodige opleidingsmogelijkheden;
 • Vakantie: 35 dagen op jaarbasis.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor 2 jaar.  

Hoe solliciteren? Bezorg je kandidatuur uiterlijk woensdag 30 september 2020, via volgende link: https://www.searchselection.com/jobs?sj=8127   Een geldige kandidatuur bevat:

 • Cv
 • motivatiebrief (optioneel)
 • een uittreksel uit het strafregister
 • een kopie van jouw diploma
 • in het bezit zijn van een rijbewijs B is een pluspunt (optioneel)

  Problemen met solliciteren? Neem dan contact op met Torben Callens via t.callens@searchselection.com.   Meer inlichtingen kan je opvragen bij Anke Timmermans (054 50 50 50) of mailen naar solliciteren@ninove.be   Stad Ninove let als werkgever op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten  bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst en handicap.   

Inhoud en verloop van de selectieproeven Capaciteitstest (indien geen masterdiploma) Timing: 6 oktober tem 11 oktober 2020 Deel 1:  Schriftelijk gedeelte (thuisopdracht) Timing: 13 oktober tem 25 oktober 2020 Deel 2: Assessment center Timing: 13 en 16 november 2020 Deel 3: Mondelinge proef Timing: 27 november 2020

solliciteer nu