Vacatures > Stadsatelier Oostende zkt. nieuwe leden

Stadsatelier Oostende zkt. nieuwe leden

Stad Oostende
Oostende

Het Stadsatelier Oostende wordt opnieuw samengesteld.

Om de werking van het Stadsatelier voort te zetten en gelet op het feit dat een aantal leden uit het atelier stapt, is er een nieuwe samenstelling nodig om aan het vereiste aantal van zes leden te komen.
De samenstelling van het volledige Stadsatelier staat ter beschikking. De oproep geldt niet voor de aanstelling van een voorzitter. Het mandaat van voorzitter wordt opgenomen door de schepen voor Ruimtelijke Ordening.

Engagement
Het Stadsatelier komt minstens eenmaal per maand fysiek samen. De andere vergaderingen kunnen digitaal plaatsvinden. Er wordt verwacht om elke twee weken een halve dag tijd te voorzien. Welke dag dat is, wordt in onderling overleg bepaald.

Profiel van de leden
Elk lid is een onafhankelijke deskundige. Hij/zij participeert volgens persoonlijke expertise en draagt constructief bij tot de vergaderingen. Te allen tijde handelt het lid vanuit het algemene maatschappelijke belang.

Vergoeding
De vergoedingen voor de leden van het Stadsatelier zien er voor 2021 als volgt uit:
• leden Stadsatelier: 300 euro (excl. btw) voor van een halve dag (4 uur) per 14 dagen
• voorbereidend werk door de leden voor de sessies van het Stadsatelier: 300 euro (excl. btw) voor van een halve dag (4 uur)
• vergoeding reis- en verblijfskosten
• studiebudget

Selectiecriteria
De leden zijn actief in het werkveld ruimtelijke ordening, planning, architectuur of hebben er aantoonbare affiniteit mee. Een academische aanstelling of lopend wetenschappelijk onderzoek is niet vereist, maar strekt tot de aanbeveling. De deskundigheid van de kandidaten moet aangetoond worden aan de hand van diploma’s,
bekwaamheidsattesten en/of nuttige referenties inzake ruimtelijke ordening. Stad Oostende streeft een zo ruim mogelijke multidisciplinariteit na bij de samenstelling van
het Stadsatelier.
Naast de opdrachten die het Stadsatelier heeft conform de opdrachtbeschrijving, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met
betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.
Geïnteresseerden kunnen tegen uiterlijk 15 maart 2021 hun kandidatuur indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende.

Selectieprocedure
De oproep staat open gedurende 14 dagen. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen aan de hand van een cv en gemotiveerde brief. Kandidaturen kunnen worden gestuurd naar een van onderstaande contactpersonen.

Een verslag op basis van bovenstaande selectiecriteria zal bezorgd worden aan de gemeenteraad, die vervolgens een nieuwe samenstelling zal aanduiden.

Men kan inlichtingen hierover inwinnen bij:
• Valerie Descamps, directeur Omgeving, T 059 25 85 20 – valerie.descamps@oostende.be
• Arno Braet, hoofd beleidscel Omgevingsplanning, T 059 25 85 56 – arno.braet@oostende.be

solliciteer nu