Vacatures > Gemeentelijk omgevingsambtenaar (A1-A2)

Gemeentelijk omgevingsambtenaar (A1-A2)

Stad Roeselare
Stad Roeselare Roeselare

Roeselare is een sterk groeiende centrumstad in Vlaanderen. Deze evolutie zet zich logischerwijs ook door op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw. Wil je, vol enthousiasme, je steentje bijdragen aan de kwalitatieve expansie van onze stad?
Dan ben jij misschien wel onze volgende omgevingsambtenaar.

Wat is jouw kerntaak?

Als omgevingsambtenaar ben je de spil in het vergunningenbeleid. Je staat in voor het vlotte beheer en afhandelen van omgevingsdossiers, met nadruk op het aspect stedenbouw. Je zorgt voor een optimale informatiedoorstroming en communicatie (zowel intern als extern) en je verleent professioneel, adequaat en onafhankelijk advies aan de externe (burger, architect, projectontwikkelaar, notaris,…) en interne (medewerkers, CBS, GR,…) partners. Dit in een nauw partnership met de andere 2 architecten/gemeentelijk omgevingsambtenaars en de andere medewerkers binnen de dienst omgevingsvergunningen.

Je bereidt de omgevingsvergunningsaanvragen correct, efficiënt en kwalitatief voor, met een gezonde en pragmatische kijk.

Je hecht heel veel belang aan een kwalitatieve voorbespreking (zowel voorontwerp als ontwerp) van projecten van een bepaalde schaal en omvang. Je bent hierbij de spilfiguur tussen de andere interne en externe diensten in dit voortraject. Je zal ook bij de werking van de toekomstige kwaliteitskamer betrokken worden. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de coördinatie van alle adviezen en de politieke aftoetsing, om de formele procedure te faciliteren.

Je slaagt er in om tijdens de (voor)bespreking de algemene en private belangen met elkaar te verzoenen; je zet door bij tegenslag of problemen en slaagt erin om in te grijpen wanneer de resultaten of oplossingen niet voldoen.

Je bent verantwoordelijk voor de ontvankelijkheids- en volledigheidscheck bij de ingediende omgevingsvergunningsaanvragen.

Je bestudeert de bezwaarschriften die hiermee gepaard kunnen gaan en doet een voorstel van repliek.

Je maakt verslagen en adviezen op waarbij je blijk geeft van een correcte toetsing van de inhoudelijke, planologische, juridische en ruimtelijke facetten. Je kan deze verslagen en adviezen -indien nodig- op een overtuigende en heldere manier presenteren aan het beleid (in het bijzonder het college van burgemeester en schepenen) of aan andere belanghebbenden.

Daarenboven slaag je er in om alle omgevingsvergunningsaanvragen binnen de wettelijke voorziene termijnen te behandelen. Je bent medeverantwoordelijk voor de correcte, tijdige en volledige uitvoering van de genomen beslissingen.

Samen met de ruimtelijke planners werk je mee aan stedenbouwkundige projecten in de stad (visievorming, opmaken van inrichtingsplannen, adviseren van RUP’s,…). Je hebt hierbij ook oog voor de trends en evoluties en overziet de grote gehelen.

Je bent in staat om autonoom de relevante wetgeving, reglementering, literatuur bij te houden en bij te blijven.

Je communicatie met alle belanghebbenden is helder en proactief. Je vertrekt steeds vanuit een klantgerichte invalshoek.

Je bouwt een netwerk op met andere overheden, intercommunales, huisvestingsmaatschappijen, studiebureaus, architecten, professionals,…

Wat is jouw profiel?

Je verplaatst je als gemeentelijk omgevingsambtenaar steeds in de klant en probeert zijn project te verzoenen en in overeenstemming te brengen met de ruimtelijke visie van de stad.

-onze waarden sluiten sterk aan wat jij belangrijk vindt: lees er hier alles over.

-je hebt een degelijke kennis over de wetgeving stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Je hebt een masterdiploma in een domein van stedenbouw, ruimtelijke ordening/planning, architectuur en bij voorkeur 2 jaar relevante beroepservaring (in één van bovenvermelde domeinen of in het domein van de omgevingsvergunningen) .

Of je bent in het bezit van een ander diploma (bachelor of master) én je hebt minimum 4 jaar relevante beroepservaring (in één van bovenvermelde domeinen of in het domein van de omgevingsvergunningen).

-je bent geïnteresseerd in dit domein en kan enthousiasmeren.

-je kent de basis softwarepakketten zoals Word, Excel, One Note, Powerpoint,…

-je leert de werking van een openbaar bestuur en zijn eigenheden kennen.

-je kan vlot en gepast communiceren en spreekt vlot je netwerk aan.

-je vormt vlot een oordeel op basis van de beschikbare informatie en hebt het nodige inzicht om deze informatie correct te analyseren.

-lees hier meer over de competenties die wij belangrijk vinden voor deze functie.

Met wie werk je samen?

Je maakt deel uit van het departement dienstverlening van de directie Ruimte. Je kan hier het volledige organogram bekijken. Je werkt samen met:

 • De gemeentelijke omgevingsvergunningsambtenaren
 • Je leidinggevenden: het diensthoofd omgevingsvergunningen en het departementshoofd dienstverlening
 • De collega’s van de dienst omgevingsvergunningen
 • De diensten ruimtelijke ordening, economie, wonen, mobiliteit, groen, projecten openbaar domein,
 • De kwaliteitskamer
 • Andere overheden (provincie, Vlaanderen) en partners (WVI, studiebureaus, architecten, notarissen, projectontwikkelaars,…)

Je Leidinggevende

Ik ben Yves Denturck, diensthoofd Omgevingsvergunningen en ik zoek een gedreven collega die zijn steentje wil bijdragen in het verder professionaliseren van onze dienst en het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit van vergunningsaanvragen in Roeselare.

Je komt terecht in een dynamische dienst die in de vorige legislatuur de transitie gemaakt heeft naar het digitaal werken en verwerken van dossiers.

Ik zoek een collega die uit het juiste hout gesneden is en over een voldoende dosis realiteitszin en pragmatisme beschikt om samen te werken gedurende het volledige proces van het vergunningenbeleid. Daarnaast dien je ook over voldoende visie te beschikken om het bredere geheel voor ogen te houden en niet bang te zijn voor de evoluties en uitdagingen die ons te wachten staan de volgende jaren.

Wat hebben wij te bieden?

 • Een aantrekkelijke verloning volgens barema A1a-A2a. (Zie bijlage)
 • Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke – en de schaalanciënniteit
 • Alle overheidservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke – en schaalanciënniteit
 • In kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop)
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst
 • Mogelijkheid tot telewerk
 • Ruime opleidings– en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van 5€ per gewerkte dag
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd)
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding
 • Een tweede pensioenpijler van 1 % Hoe ziet het selectieproces eruit?

Preselectie

Op basis van je cv, motivatiebrief en antwoord op volgende twee vragen kan een preselectie gehouden worden:

 • Toon concreet jouw affiniteit aan met de functie van gemeentelijk omgevingsambtenaar. Max. 40 regels.
 • Waarom is de bekendmaking van de omgevingsvergunning belangrijk en hoe zou je dit kunnen optimaliseren? Max.40 regels.
  Je kan de twee vragen invullen in het antwoordformulier bij deze sollicitatie.

Mondelinge selectie met voor te bereiden opdracht

 • De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie (datum nog te bepalen).
 • Assessment bij Vandelanotte HR Solutions (Brugge).
 • De weerhouden kandidaten na de mondelinge selectie worden uitgenodigd naar het assessment (datum nog te bepalen).

Indien u reeds deelnam aan een psychotechnisch selectiegedeelte (assessment), dan kan u daarvoor eventueel vrijstelling aanvragen op voorwaarde dat dit een gelijkwaardige functie betrof (zelfde niveau/rang) én indien het rapport – op datum van de afsluiting van de kandidaturen – nog geen 2 jaar oud is en er bovendien ook een geschikte beoordeling werd uitgesproken. De aanstellende overheid kan beslissen om volledige of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen. Een aanvraag (vergezeld van het rapport) wordt aangevraagd via jobs@roeselare.be.

Inschrijven kan tot uiterlijk 6 oktober 2019.

Meer info?

Meer info m.b.t. de functie:
Inhoudelijke informatie: Yves Denturck, diensthoofd omgevingsvergunningen, 051262309, Yves.denturck@roeselare.be

Meer info m.b.t. het verloningspakket, de inschaling en selectieprocedure:
Personeel & Organisatie Stad Roeselare, Ruben Verstraete, 051 26 23 25, jobs@roeselare.be

solliciteer nu