activiteiten
Werelddag van de Stedenbouw

Planning zonder plannen?

Hoe realiseren lokale besturen de bouwshift?

Maatschappelijke thema’s zoals de klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, verkeerscongestie, luchtverontreiniging, te weinig groen … zetten de urgentie van de bouwshift meer dan ooit op de voorgrond. Voor het realiseren van deze ruimtelijke transitie rekent Vlaanderen in belangrijke mate op lokale overheden. Of de bouwshift een succes wordt, zal dus voor een groot stuk afhangen van de ruimtelijke bestuurskracht en ambitie van steden en gemeenten. Maar hoe realistisch is dat in de huidige planningscontext?

U vindt hier het verslag van de Werelddag.

Het adequaat voorbereiden enopvolgen van complexe vergunningendossiers, strategische projecten enplanningsdossiers is verre van evident. Ook het proactief opzetten en aansturenvan transitieprojecten vergt ontzettend veel van steden en gemeenten. DeWerelddag van de Stedenbouw 2020 gaat daarom in op het instrumentarium voor hetlokaal ruimtelijk beleid in functie van de bouwshift. We belichten hetsamenspel tussen beleidsplannen, uitvoeringsplanen, verordeningen envergunningen en instrumenten uit andere beleidsvelden. Verspreid over tweedigitale voormiddagen bekijken we de instrumenten voor het lokale ruimtelijkebeleid (19 november) en gaan we na hoe het Vlaamse planningssysteem mindercomplex kan (20 november).

Van passief naar actiegericht

Bestemmingsplannen vormen tot op vandaag een belangrijke hoeksteen van het ruimtelijk beleid, maar het zijn veeleer ‘passieve’ instrumenten. Ze vormen louter een juridisch kader waarbinnen ontwikkelingen tot stand kunnen komen. Hoe nuttig zijn ze dan in functie van de bouwshift? Hebben we ze nog nodig? Of kunnen we beter inzetten op andere instrumenten? Hoever kunnen we daarin gaan? Kan planning zonder (bestemmings)plannen? En hoe kan een gemeente zich beter wapenen tegen de decretale afwijkings- en uitzonderingscultuur?

In een snel evoluerende maatschappij, en met het oog op een ruimtelijk transitiebeleid, groeit de behoefte aan actiegerichte instrumenten. In Vlaanderen is doorheen de jaren een arsenaal aan realisatiegerichte instrumenten tot stand gekomen voor gebiedsgerichte strategische projecten, landinrichtingsprojecten en stadsvernieuwingsprojecten. Naast ruimtelijke zijn er ook heel wat fiscale en financiële instrumenten voorhanden. Het (overheids)instrumentarium is dus intussen zeer uitgebreid maar ook versnipperd, met complexe regelgeving en procedures. De juridische en procedurele complexiteit ‘versmacht’ als het ware het ruimtelijke beleid. Hoe gaan we hier mee om en met welke combinatie van instrumenten kunnen we toch versneld een ruimtelijke omslag maken

19 november | 09.30 – 13.00 uur

Op 19 november verkennen we samen met u de (plannings)instrumenten die lokale besturen nu al kunnen toepassen bij de realisatie van de bouwshift. Naast een selectie van kansrijke instrumenten gaan we vooral in op de samenhang tussen plannings- en uitvoeringsgerichte instrumenten. Het gaat immers om het uittekenen van een ambitieuze en haalbare strategie waarin visie, instrumenten en acties slim aan elkaar zijn gekoppeld. Aan de hand van talrijke cases proberen we u te inspireren om ook in uw gemeente een bouwshift te realiseren. Klik hier voor het volledige programma

Beknopt programma 19 november

09.30 | Plenaire interactieve sessie | De opdracht voor lokale besturen & juridische uitdagingen
10.45 | Keuzesessies | Locatiebeleid

1) Herbestemmen van slecht gelegen harde bestemmingen
2) Beleidsplanning
3) Beleidsmatig gewenste ontwikkeling
4) Opbouwen van een strategie voor de bouwshift
12.00 | Keuzesessies | Het regisseren van kernversterking
1) Afwegen en combineren van instrumenten
2) Instrumenten voor kernversterking
3) Lasten en voorwaarden
4) Planningsprocesmanagement
13.00 | Einde
Klik hier voor het volledige programma

20 november | 09.30 – 12.30 uur

De volgende dag bekijken we hoe we het Vlaamse planningssysteem minder complex kunnen maken. Samen met onze collega’s van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR) analyseren we waar het momenteel fout zit. We gaan ook na hoe andere landen ons kunnen inspireren om het planningsysteem grondig te updaten zodat we de bouwshift nog effectiever en efficiënter kunnen realiseren.

Beknopt programma 20 november

09.30 | Introductie
09.35 | Wat moet er veranderen aan ons planningssysteem?

10.10 | Vragenmoment
10.30 | Wat kunnen we leren uit het buitenland?
11.30 | Panelgesprek met experten
12.15 | Slotwoord

Klik hier voor het volledige programma

     

     

   

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).