Regelzucht in het zwemwater

Naar een progressief zwembeleid in Vlaanderen

De Vlaamse overheid en lokale besturen besteden terecht meer en meer aandacht en middelen aan het herstellen, opwaarderen en klimaatrobuuster maken van onze waterlopen. Groenblauwe dooradering is essentieel voor de klimaatuitdagingen die zich nu al laten voelen. Het debat over de maatschappelijke rol van waterlopen kan en moet evenwel veel ruimer. Hoewel waterlopen in feite een common zijn, een gedeeld goed dat iedereen aanbelangt, wordt dit in het dagelijkse leven in een stad of dorpskern nauwelijks zo ervaren.
lees artikel